Zdalne nauczanie.Ważne informacje.

 

                                                                            Gołąb, dn. 18 maja 2020 r

                                   Drodzy Rodzice,

W związku z możliwością organizacji na terenie szkoły zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie do 20 maja 2020 r. oświadczenia udziału dziecka w tych zajęciach. Uczestnictwo w tych zajęciach nie zwalnia z realizacji podstawy programowej realizowanej poprzez zdalne nauczanie wypracowane w każdej klasie. Bardziej realne wydaje się zorganizowanie zajęć w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. W naszej szkole będzie to trudne, ponieważ 6 nauczycieli uzupełniających etat na świetlicy prowadzi zdalne nauczanie w klasach starszych. Informujemy również, że wyżej wymienione zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania w placówce. Dlatego w zajęciach opiekuńczych nie będą mogły uczestniczyć dzieci z objawami chorobowymi.

Ponadto wszystkim dzieciom przed przyłączeniem do grupy będzie mierzona temperatura, dzieci z podwyższoną ciepłotą ciała nie będą mogły pozostać w placówce.

 Do szkoły nie będzie można także posłać dziecka w sytuacji  gdy:

  • · którykolwiek z domowników przebywa pod nadzorem epidemiologicznym (odbywa kwarantannę);
  • · którykolwiek z domowników w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywał za granicą kraju;
  • · którykolwiek z domowników ma lub w przeciągu ostatnich dwóch tygodni miał objawy infekcji (kaszel, gorączka, katar, ból głowy, ból mięśni, inne objawy nietypowe);

Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez szkołę (w zadeklarowanych w oświadczeniu ), powinni o tym fakcie powiadomić Dyrektora szkoły poprzez przesłanie na adres mailowy sekretariat@spgolab.pl deklaracji (skan/zdjęcie), dostępnej na stronie internetowej szkoły: http://www.spgolab.szkolnastrona.pl,lub dostarczenie deklaracji osobiście do administracji szkoły(w godzinach pracy szkoły), w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2020 r., do godz. 12:00.

 

                                                 Dyrektor Szkoły

 

                                                 Krzysztof Gowin

 

UCZNIOWIE KLAS I –III

 

OŚWIADCZENIE

 Wyrażam chęć udziału mojego dziecka ............................................................................ ucznia klasy ...............w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  od 25 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu. Informuję, iż potrzebuję/ nie potrzebuję* opieki świetlicowej (dotyczy dzieci już zapisanych do świetlicy szkolnej)  w godz. .od.........................do............ .

Niżej podpisany/na jako rodzic/opiekun małoletniego dziecka oświadczam, że zdaję sobie sprawę z zagrożeń związanych z występowaniem epidemii na terenie kraju...............................................................................

 

                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na pomiary temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. ................................................................................

 

                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji.

 

..............................................czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 

 -na chwilę obecną nie planujemy uruchomienia szkolnej stołówki,

-dzieci przyprowadzamy do szkoły i odbieramy ze szkoły tylko przez wejście  do budynku szkoły od ul. Puławskiej,

-dziecko przy wejściu do placówki przekazujemy pracownikowi szkoły, który zmierzy temperaturę ciała dziecka,

 -dziecko przebywa w szkole zgodnie z zadeklarowanymi w oświadczeniu godzinami(dotyczy świetlicy),

-dziecko nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

 

*niepotrzebne skreślić