Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

24-100 Gołąb

ul. Puławska 32

Tel:(81) 881-32-91

E-mail: sekretariat@spgolab.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 29 lutego 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut.

Statut.

 

STATUT

 

 

 

 

 

Szkoły Podstawowej

im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                   SPIS TREŚCI

 

 

 

 

Rozdział I              Postanowienia ogólne                        s. 3

 

Rozdział II             Cele i zadania szkoły                           s. 4 – 7

 

Rozdział III           Organa Szkoły i ich zadania               s. 8 – 17

 

Rozdział IV           Organizacja Szkoły                             s. 18 – 21

 

Rozdział V            Nauczyciele i inni pracownicy            s. 22 – 26

 

Rozdział VI           Uczniowie Szkoły                               s. 27 – 32

 

Rozdział VII         Współpraca Szkoły z rodzicami           s. 33

 

Rozdział VIII        Wewnątrzszkolny system oceniania     s. 34 – 55

 

Rozdział IX           Postanowienia końcowe                      s. 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne:

 

l. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu.

 

2. Placówka jest szkołą publiczną, podstawową, sześcioklasową.

 

3. Szkoła posiada ceremoniał – Hymn i Sztandar Szkoły.

 

4. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest obiekt znajdujący się w Gołębiu

Adres:           24–100 Puławy

                    Gołąb

ul. Puławska 32

 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy.

 

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

7. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska,

Borowina, Niebrzegów, Nieciecz.

 

8. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą

w sześcioletnim cyklu nauczania.

 

9. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica, w ramach której prowadzi

działalność stołówka szkolna.

 

10. Corocznie w lutym, w rocznicę nadania imienia szkole,

uroczyście obchodzony jest dzień patrona szkoły - Stefana Czarnieckiego.

Jest to święto całej społeczności szkolnej i jej sprzymierzeńców.

 

11. Placówka posiada system monitorowania obiektu (zewnętrzny – podwórko szkolne i wewnętrzny – korytarze szkolne) zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

Par. 1

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty / z późniejszymi zmianami /, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym szkoły, respektuje przepisy prawa i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego toku nauki,

c) sprawuje opiekę nad uczniami szkoły odpowiednio do ich potrzeb oraz

możliwości szkoły,

d) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans edukacyjnych,                       

e) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru gimnazjum,

f) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

          g) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

  h) wzbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego

indywidualne zdolności twórcze,

           i) stwarza odpowiednie warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo  

              (monitoring placówki oraz terenu wokół szkoły), ochronę przed

               przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii

               społecznej,

j)       stawia przed uczniami wymagania dotyczące ich obowiązków oraz przestrzega ich praw,

k)    udziela uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

 

Par. 2

 

1       Szkoła kształtuje postawy moralno – etyczne w oparciu o uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości oraz zapewnia uczniom innych wyznań tolerancję i akceptację. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej z organizacjami i instytucjami wspierającymi jej działalność, w szczególności przez:

a)     stosowanie obowiązującego szkolnego programu nauczania, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b)    organizowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w miarę posiadanych środków finansowych,

c)     umożliwienie uczniom korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym księgozbioru zgromadzonego w bibliotece szkolnej,

d)    dbałość o rozwój fizyczny uczniów przez organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych w obiektach szkoły i w ramach działalności turystyczno – krajoznawczej,

e)     zapewnienie stałej opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej na bazie szkolnego gabinetu lekarskiego i współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Gołębiu,

f)      organizację zajęć świetlicowych i umożliwianie spożywania gorących posiłków.

Par. 3

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny /Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych/, a w szczególności:

a)     zabezpiecza opiekę nad uczniem w szkole i poza szkołą na zajęciach   organizowanych przez szkołę,

b)    przez cały czas trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

c)     w przerwach między zajęciami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Zasady pełnienia dyżurów ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na jej plenarnym posiedzeniu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,

d)    w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dyżurnego zastępstwa wyznacza Dyrektor,

e)     po zakończonym dyżurze nauczyciel przekazuje swoje uwagi nauczycielowi, który kontynuuje dyżur w danym dniu,

f)      każde zajęcia poza terenem szkoły mogą odbywać się tylko za wiedzą Dyrektora Szkoły, po spełnieniu wymogów zabezpieczenia właściwej opieki od chwili opuszczenia szkoły do powrotu uczniów na jej teren, bądź oddania dziecka pod bezpośrednią opiekę jego rodzica.

 

 

Par. 4

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którzy z powodu warunków   rodzinnych lub losowych wymagają szczególnej opieki, współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Puławach, terenowymi organizacjami PCK i TPD, poprzez:

a)     ustalanie opieki w ramach rodziny zastępczej,

b)    organizowanie pomocy w formie bezpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej, zakupu podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

 

 

Par. 5

 

 1. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławach w formie:

a)     pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi;

b)    wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego, bądź nauczania w trybie specjalnym;

c)     spotkań terapeutycznych.

 

2. Szkoła zapewnia uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która

    polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych,

    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości ucznia w trakcie bieżącej pracy

    z nim i w określonej formie.

 

 

 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele,

    wychowawcy oraz specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci

    pedagogiczni z inicjatywy:

    a) ucznia,

    b) rodziców ucznia,

    c) dyrektora szkoły,

    d) nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy, specjalisty,

    e) pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej,

    f) poradni,

    g) asystenta edukacji romskiej,

    h) pomocy nauczyciela,

    i) pracownika socjalnego,

    j) asystenta rodziny

    k) kuratora sądowego.

 

4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

    informuje się rodziców ucznia.

 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodziców uczniów i nauczycieli

    polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

    i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych

    i udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne

    i nieodpłatne.

 

Par. 6

 

1. Szkoła opracowuje programy: wychowawczy i profilaktyki, które uchwala Rada Pedagogiczna (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego) i skutecznie wdraża je w praktyce.

 

 1. Szkoła podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, wykorzystując wszystkie dostępne środki wychowawcze i profilaktyczne oraz pomoc specjalistyczną, psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

                                      Rozdział III

 

Organa Szkoły i ich zadania

 

Par. 7

 

1. Organami szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców

4)    Samorząd Uczniowski

 

 

Par. 8

 

Zadania dyrektora szkoły

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

a)     kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą;

b)    organizowanie całości pracy dydaktycznej;

c)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

d)    podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;

e)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

f)      dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

g)     zamawianie stroju szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

h)    zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły;

i)       przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

j)       występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

k)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych;

l)       wykonywanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela;

 

 1. Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor wykonuje w szczególności następujące zadania:

a)     opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

b)    planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły;

c)     inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

d)    przekazuje raport o jakości pracy szkoły Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiego;

e)     opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły;

f)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 1. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

Par. 9

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. 1.     Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu:   

a) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy;

b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;

c) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie Przewodniczącego inne osoby z głosem doradczym, za wyjątkiem posiedzeń dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

d)    uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy członków Rady;

e) Rada Pedagogiczna ustala Regulamin działalności, a jej posiedzenia;

są protokołowane

f) członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste jej członków, uczniów i rodziców

g) zamawiania stroju szkolnego w porozumieniu z Dyrekcją szkoły i Radą Rodziców.

 

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

a)     zatwierdzanie planów pracy szkoły;

b)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców;

d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e)     zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów;

f)      opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego sytemu oceniania;

g)     opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

h)    opracowanie i uchwalenie Szkolnego Programu Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)    projekt planu finansowego szkoły – w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli;

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)     szkolny zestaw programów nauczania.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian, uchwala statut po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 1. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

Par. 10

 

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców uczniów naszej szkoły, która wspiera działalność statutową placówki.

 

 1. Radę Rodziców powołuje się na pierwszych klasowych zebraniach na początku roku szkolnego, w wyborach demokratycznych, w tajnym głosowaniu.

 

 1. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi jeden rodzic (opiekun) z każdej klasy.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     uchwalenie regulaminu o swojej działalności;

b)    występowanie do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły;

c)     inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły;

d)    współuczestniczenie w przygotowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły ( jeżeli RR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z RP w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny );

e)     współuczestniczenie w wyborze jednolitego stroju szkolnego oraz obligowanie wychowanków szkoły do noszenia mundurku szkolnego;

f)      gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły;

g)     środki, o których mowa w pkt. 3) są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym, zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców;

 

h)    Rada Rodziców opiniuje:

1)    projekt zmian w statucie szkoły i wewnątrzszkolnym systemie oceny ucznia;

2)    projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3)    program wychowawczy szkoły;

4)    szkolny zestaw programów nauczania;

5)    szkolny program profilaktyki;

6)    program poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;

7)    plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 

 1. Zasady pracy Rady Rodziców oraz jej Regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

 

 

 

Par. 11

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.  

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu stanowią reprezentanci ogółu uczniów.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Par. 12

 

Zasady współdziałania organów szkoły

 

 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji, wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swych kompetencji.

 

 1. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje opinie i wnioski organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

 1. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 

 1. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

 

 1. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

 

Par.13

 

Rozwiązywanie spraw spornych i sytuacji konfliktowych w szkole

 

 1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą.

a)     wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,

b)    rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,

c)     reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

d)    bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły, tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

e)     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

f)      jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

g)     dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

h)    w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

i)       wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

 

 1. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

 1. W sprawach konfliktowych między nauczycielem a uczniem orzekają w pierwszej instancji:

a)     wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie;

b)    dyrektor szkoły dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 1. Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia.
 1. W sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami:

a)     postępowanie prowadzi dyrektor szkoły;

b)    w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły strony mogą się odwołać do organu prowadzącego szkołę.

 1. Konflikty pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
 1. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi Organami Szkoły:

a)     Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły

b)    W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

                                             

Par. 14

            Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych

 1. W przypadku, gdy jest podejrzenie, iż na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

a)     Niezwłocznie powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

b)    Odizolować ucznia od reszty klasy i ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego, stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

c)     Zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, ewentualnie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości czy odurzenia lub udzielenia przez niego pomocy medycznej.

d)    Zobowiązać rodziców/opiekunów do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, a w przypadku odmowy rodziców o pozostaniu dziecka w szkole, czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz.

e)     Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

a)     Zachowując środki ostrożności, zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub  jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji i próbować ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

b)    Powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, wezwać policję.

c)     Niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

a)     W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń pokazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni lub innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży bądź teczki ucznia.

b)    O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

c)     W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia w obecności osób przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież i ubranie ucznia, a następnie zabezpiecza znalezioną substancję i przekazuje do ekspertyzy.

d)    Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, bezzwłocznie powinien ja przekazać do jednostki policji. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

                                      

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

 

Par. 15

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,  przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Szczegółową organizacją nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

 

 1. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

 1. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych i innych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 1. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały realizujące programy nauczania zgodne z planami ramowymi określonymi w odrębnych przepisach.

 

 1. W klasach I-III liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów. W klasach I - VI liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 36 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 17. 

 

 1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel uczący w danej klasie.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie:

a)     klasy I - III –  zintegrowanym

b)    klasy IV - VI – klasowo – lekcyjnym.

 

 1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 1.  Czas trwania zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 1.  Począwszy od klasy pierwszej językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

 

 1.  W klasach IV – VI językiem nadobowiązkowym jest język rosyjski.

 

 1.  Na zajęciach z języków obcych i informatyki obowiązuje podział na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 

 1.  Niektóre zajęcia obowiązkowe (np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze), koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym.

 

 1.  Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie powinna w zasadzie być niższa niż 10 uczniów.

 

Par. 16

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, rozwijania zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, absolwentom, rodzicom, nauczycielom – emerytom tej szkoły.

 

 1. Dysponuje dwoma pomieszczeniami, z których jedno umożliwia gromadzenie, opracowywanie, wypożyczanie zbiorów, drugie przeznaczone jest na czytelnię, w której można na miejscu korzystać z udostępnionych materiałów, książek, czasopism.

 

 1. Prowadzi przysposobienie czytelnicze i informacyjne dla uczniów w poszczególnych oddziałach.
 2. Ustalone godziny pracy biblioteki wynikają z potrzeb uczniów, umożliwiają dostęp do zbiorów uczniom dojeżdżającym do szkoły.

 

 1. Głównym zadaniem biblioteki jest:

a)     przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego komunikowania się;

b)    kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji;

 

 1. Obowiązki bibliotekarza:

a)     opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej plan pracy biblioteki (długofalowy lub roczny), stanowiący jeden z działów programu wychowawczego szkoły;

b)    prowadzi obowiązującą dokumentację pracy;

c)     rozwija zainteresowania czytelnicze poprzez organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa (słowne, wizualne, audiowizualne);

d)    inspiruje pracę aktywu bibliotecznego;

e)     współpracuje z organizacjami i agendami szkolnymi;

f)      realizuje program przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;

g)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją w realizacji zadań w dziedzinie edukacji czytelniczej;

h)    współpracuje z rodzicami, prowadzi poradnictwo na temat wychowania czytelniczego;

i)       popularyzuje literaturę metodyczną, pedagogiczną i popularnonaukową;

j)       odpowiada materialnie za stan majątkowy biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. 17

 

 1. Świetlica szkolna jest placówką prowadzoną przez szkołę, przeznaczoną dla uczniów dojeżdżających oraz dochodzących, których rodzice złożą stosowne podanie.

 

 1. Prowadzi dożywianie uczniów wydając jeden dwudaniowy posiłek. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać za odpłatnością nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

 1. Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej na terenie szkoły przed lekcjami i po zajęciach szkolnych, odpowiednich warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

Par. 18

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 

 1. Zasady zatrudniania, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. l określają odrębne przepisy.

 

 1. Uprawnienia i obowiązki pracownicze określają: Karta Nauczyciela dla nauczycieli i Kodeks Pracy dla pracowników administracji i pracowników obsługi oraz zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

 

 1. Nauczyciel w myśl art. 63 ust.1 Karty Nauczyciela korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

 

Par. 19

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 1. Nauczyciel w szczególności jest odpowiedzialny za:

a)     życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b)    prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;

c)     powierzony majątek (pomoce dydaktyczne), sprzęt szkolny i pracownię oddaną pod jego opiekę;

d)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

e)     bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

f)      udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

g)     doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;

h)    systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a)     natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

b)    zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, powiadomienia o tym fakcie pracowników obsługi lub dyrektora;

c)     zawiadomienia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

 

 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 1. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

a)     wybór tylko trzech  programów nauczania w ramach danego przedmiotu i współdziałanie w ich realizacji;

b)    opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć;

c)     opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

d)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

e)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego

     zadaniem jest, oprócz wymienionych w punkcie 7, w szczególności ustalenie

     zestawu programów nauczania dla danego oddziału, rozwiązywanie problemów

     dydaktyczno – wychowawczych na terenie tego oddziału oraz planowanie i

     koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

     uczniowi.

 

 

8a. W skład zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

       wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog).

 

8b. Koordynatorem pracy zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno –

       pedagogicznej jest nauczyciel wychowawca danej klasy.

 

8c. Do zadań zespołu należy:

a)        rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

b)       określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kolejnym roku;

c)         opracowanie programu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentowanego w dzienniku zajęć bądź indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;

d)       dokonanie efektywności oceny pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

- danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania,

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

 

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 

 1.  Dyrektor na wniosek nauczyciela ma obowiązek umożliwić mu kontakt z ośrodkiem metodycznym.

 

Par. 20

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, opiekę wychowawczą jednemu z  nauczycieli uczących w tym oddziale.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest, by wychowawca prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania, tj. w klasach I - III oraz IV - VI.

 

 1. Wychowawca tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia i przygotowuje go do dorosłego życia.

 

 1. Wychowawca jest animatorem życia klasowego, mediatorem w rozstrzyganiu sporów między uczniami oraz między uczniami a dorosłymi.

 

 1. W szczególnych wypadkach nauczyciel ma prawo wystąp

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Statut.
Data utworzenia:2015-08-25
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Dokument wyświetlono:656
Rejestr zmian: