Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Klauzula 2

Klauzula 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochronyosóbfizycznych w związku z przetwarzaniemdanychosobowychi w sprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochroniedanych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1) AdministratoremPani/Pana danychosobowych jest SzkołaPodstawowaim. StefanaCzarneckiego w Gołębiu (adres: Gołąb, ul. Puławska 32, 24-100 Puławy,numertelefonu: (81) 881-32-91).

2) W sprawach z zakresuochronydanychosobowychmogąPaństwokontaktowaćsię
z InspektoremOchronyDanych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowebędąprzetwarzane w celurealizacjiumowycywilnoprawnej.

4) Dane osobowebędąprzetwarzaneprzezokresniezbędny do realizacjiww. celu
z uwzględnieniemokresówprzechowywaniaokreślonych w przepisachodrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawąprawnąprzetwarzaniadanych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Dane osoboweniebędąprzekazywaneodbiorcom.

Osoba, którejdanedotyczą ma prawo do:

-dostępu do treściswoichdanychorazmożliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczeniaprzetwarzaniaoraz do przenoszeniaswoichdanych, a także - w przypadkachprzewidzianychprawem - prawo do usunięciadanychiprawo do wniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzaniaPaństwadanych.

- wniesieniaskargi do organunadzorczegow przypadkugdyprzetwarzaniedanychodbywasię
 z naruszeniemprzepisówpowyższegorozporządzeniatj. PrezesaOchronyDanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podaniedanychosobowych jest warunkiemzawarciaumowycywilnoprawnej. Osoba, którejdanedotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjąniepodaniadanychosobowych jest brakmożliwościzawarciaumowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Klauzula 2

Data utworzenia

2018-05-29

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2018-05-29] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2018-05-29] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2018-05-29] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

19 razy