REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH

w Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego
  w postaci szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu.
 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „Szkole” należy rozumieć, że mowa jest
  o Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu.
 3. Szafki szkolne są własnościąSzkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu
  w ilości wg spisu  inwentarzowego. Szafki zakupione z funduszu Rady Rodziców przekazywane są protokołem zdawczo-odbiorczym na własność Szkole.
 4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych
   zajmuje się Sekretariat Uczniowski.
 5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w Szkole.
 6. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu  współpracuje z Dyrekcją Szkoły w zakresie prawidłowego użytkowania szafek szkolnych i ich właściwej dyspozycji.
 7. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
 8. Sekretariat uczniowski dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania
  z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w Sekretariacie uczniowskim.
 9. Wgląd do ewidencji użytkowania szafek ma Prezydium Rady Rodziców.

§ 2

Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek

 

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia
  na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie
  i poszanowanie.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji

chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

 1. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych
  za niebezpieczne.
 2. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 3. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu

w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
 2. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
 3. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być

bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do sekretariatu uczniowskiego lub do dyrektora szkoły.

 1. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki

ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

§

Zasady opłat

 

 1. Wysokość opłaty za użytkowanie szafki wynosi 60,00 zł za cały okres pobytu ucznia
  w szkole po 10 zł za każdy rok szkolny. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty w rozbiciu na I etap edukacyjny i II etap edukacyjny. Każdy użytkownik otrzymuje w użytkowanie szafkę po dokonaniu wpłaty z góry w momencie przyznania szafki, a także wniesienia kaucji w wysokości 30,00 złotych. Kwotę 30,00 złotych każdy użytkownik ma zwracaną po zakończeniu nauki w szkole. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki.
 2. Opłat za użytkowanie szafki szkolnej oraz kwoty kaucji dokonuje się na konto Rady

Rodziców gotówką po uprzednim zebraniu składek przez wychowawców klas.

 1. W przypadku kiedy w Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny nie zmienia się kwota opłaty za użytkowanie szafki oraz kwota kaucji.
 2. W przypadku krótszego okresu nauki w szkole niż przewidziany (np. zmiana szkoły)
  możliwy jest zwrot kwoty za niewykorzystany okres. Decyzję w tej sprawie podejmuje na pisemny wniosek Dyrekcja Szkoły.

§ 4

Przypadki szczególne

 

 1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły.
 3. Rada Rodziców ani Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
  w szafkach szkolnych.
 4. Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji Szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane
  w szafce. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia
  o przetrzymywanie w szafkach zabronionych przedmiotów np. posiadanie substancji
  odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych substancji i przedmiotów Dyrekcja Szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka.
 5. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego pełnomocnik, ewentualnie przedstawiciel danej klasy).
 6. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

 Postanowienia końcowe

 

 1. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania szafkami szkolnymi są przeznaczane na:

a)      bieżącą konserwację szafek (malowanie, naprawy, wymianę zamków itp.

b)      odtworzenie stanu posiadania w przypadku całkowitego zniszczenia szafek.

c)      utworzenie rezerwy finansowej związanej polityką gospodarowania szafkami

d)      pozostała nadwyżka może być wydawana przez Radę Rodziców na pomoce dydaktyczne lub inne cele oświatowe na pisemny wniosek przedstawiony przez dyrekcję szkoły.

 1. Przewodniczący Rady Rodziców corocznie zaznajamia z treścią Regulaminu przedstawicieli trójek klasowych rodziców uczniów szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i podpisaniu przez Dyrekcję Szkoły.
 3. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga

Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Dyrektor Szkoły ma prawo zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach
  związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 2. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające
  podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

Gołąb, dnia 31.05.2012 r.

    /-/ Anna Piątek                                                                          /-/mgr Krzysztof Gowin

…………………………….                                                      …………………………….

     (Przewodniczący Rady Rodziców)                                                                                         (Dyrektor Szkoły)