Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Statut szkoły

Statut szkoły

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

 

Szkoły Podstawowej

im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954, 1985 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949, 1292);

 

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379);

 

 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół, placówek i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);

 

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);

 

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1651);

 

13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

 

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643);

 

15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1578);

 

16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1652);

 

17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659);

 

18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658);

 

19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

 

20. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonującychw systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 poz. 1655);

 

21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej, etnicznej oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627);

 

22. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);

 

23. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

 

24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646);

 

25. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120., poz. 526. z późn. zm,);

 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie nauki;

 

27. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej […] (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

 

28. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

 

29. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);

 

30. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);

 

31. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);

 

32. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. 741);

 

33. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr. 2015 z 2008 poz. 1283).

 

 

 

Spis treści:

 

 

Rozdział 1.

Przepisy definiujące

s. 5

 

Rozdział 2.

Podstawowe informacje o szkole

s. 7

 

Rozdział 3.

Cele i zadania szkoły

s. 9

 

Rozdział 4.

Organy szkoły i ich zadania

s. 26

 

Rozdział 5.

Organizacja pracy szkoły

s. 36

 

Rozdział 6.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

s. 46

 

Rozdział 7.

Uczniowie szkoły

s. 55

 

Rozdział 8.

Współpraca szkoły z rodzicami

s. 62

 

Rozdział 9.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

s. 67

 

Rozdział 10.

Ceremoniał szkoły

s. 91

 

Rozdział 11.

Postanowienia końcowe

s. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§ 1

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1)    Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu;

2)    Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

3)    Ustawie Prawo Oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę Prawa Oświatowego z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

4)    Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Puławy;

5)    Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Lubelskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Lublinie;

6)    Poradni – należy przez to rozumieć poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc;

7)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

8)    Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;

9)    Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu;

10)Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu;

11)Nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1;

12)Wychowawcę – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;

13)Rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

14)Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;

15)Podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo – profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;

16)Specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswojeniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

17)Egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

18)Podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

19)Materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub materiał uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

20)Materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;

21)Indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym - należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

22)Zajęciach pozalekcyjnych - należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno – wychowawczego np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

 

 • § 2

l. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową o strukturze klas I – VIII.

 

2.Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu.

 

3. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest budynek znajdujący się w Gołębiu, adres: 24–100 Puławy   Gołąbul. Puławska 32.

 

4.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy.

 

5.Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

6.Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

 

7. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Puławy, a obsługę finansową prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Puławach.

 

8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

9. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska, Borowina, Niebrzegów,

Nieciecz.

 

10.Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

11. Czas nauki w Szkole, zgodnie z ramowym planem nauczania trwa osiem lat.

 

12.W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica w ramach, której prowadzi działalność stołówka szkolna.

 

13.Placówka posiada system monitorowania obiektu (zewnętrzny – podwórko szkolne, plac zabaw, Orlik i wewnętrzny – korytarze szkolne) zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.

 

14.Szkoła posiada ceremoniał – Hymn i Sztandar Szkoły.

 

15.Corocznie w lutym, w rocznicę nadania imienia szkole, uroczyście obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły - Stefana Czarnieckiego.Jest to święto całej społeczności szkolnej i jej sprzymierzeńców.

§ 3

Inne informacje o szkole

 1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

1)    I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;

2)    II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)    obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;

2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

6)    zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

7)    religia, etyka;

8)    wychowanie do życia w rodzinie.

 

 1. Formy działalności dydaktyczno – wychowawcze określone w ust. 3 pkt. 7 i 8 organizowane są

w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

 1. Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.3 pkt. 7 i 8 i ust. 5.

 

 1. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 2. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

 1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjno - wychowawczedla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

 

10. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na:

1)    indywidualny tok nauki;

2)    indywidualny program nauki;

3)    spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

11. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

12. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia uczniów do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych:

1)    czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

2)    pięcioletnim technikum;

3)    trzyletniej szkole branżowej I stopnia;

4)    trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy zawodowej.

 

13. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.

 

14. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)  biblioteki;

3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

 

 

15. W szkole działa świetlica szkolna oraz stołówka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

 1. Szkoła podejmuje działania związane z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli narodowych.

 

 1. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne stwarzając możliwość działania z zakresu wolontariatu, jako formy aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu społecznym.

 

 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo zawodowe.

 

 1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunki do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy.
 2. Działania te obejmują:

1)    formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych;

2)    kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się w języku narodowym i innych językach obcych nowożytnych;

3)    rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;

4)    rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, poszukiwania informacji z różnych źródeł oraz rozumowania i wnioskowania;

5)    ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności;

6)    sprawne wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym;

7)    rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)    wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób dojrzały i uporządkowany poznawać świat;

9)    przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi;

10)kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób;

11)efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;

12)organizację procesów edukacyjnych;

13)tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

14)współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami i podmiotami;

15)zarządzanie Szkołą.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa,programu wychowawczo – profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju, respektuje przepisy prawa i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:

1)    umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:

a)      tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,

b)      tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,

c)      tolerancji i swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób,

d)      równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;

2)    umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

3)    kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury i języka;

4)    umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego toku nauki;

5)    kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

6)    stwarza warunki do rozwijania samodzielności i obowiązkowości; podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

7)wzbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

8)uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans edukacyjnych;

9)zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

10)przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;

11)kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;

12)przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;

13)sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły;

14)kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego  warsztatu pracy;

15)podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów;

16)stwarza odpowiednie warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo (monitoring placówki oraz terenu wokół szkoły), ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;

17)stawia przed uczniami wymagania dotyczące ich obowiązków oraz przestrzega ich praw;

18)udziela uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

19)prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia;

20)prowadzi działalność innowacyjną;

21)umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

 

 1. Szkoła nieodpłatnie:

1)    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe  w postaci papierowej;

2)    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej;

3)    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

 1. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.
 2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania ( w tym programów innowacyjnych), Program Wychowawczo-Profilaktyczny, dzięki czemu Szkoła w szczególności:

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie;

2)    dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

 

 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

 

§ 5
Sposób realizacji celów i zadań szkoły

 1. Szkoła kształtuje postawy moralno – etyczne w oparciu o uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości oraz zapewnia uczniom innych wyznań tolerancję i akceptację. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej z organizacjami i instytucjami wspierającymi jej działalność. Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:

1)    pełną realizację programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, programu wychowawczo – profilaktycznego dostosowując treści, metody i organizację kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2)    organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;

3)    zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki wraz z czytelnią i Internetowym Centrum Multimedialnym, urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;

4)    organizowanie zajęć pozalekcyjnych,kół zainteresowań stosownie do potrzeb uczniów oraz w miarę posiadanych środków finansowych;

5)    udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

a)        kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodziców na badania specjalistyczne,

b)        organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudnościami w nauce,

c)        organizowanie zajęć ze specjalistami;

6)    umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach oraz realizacji nauczania domowego;

7)    umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez;

8)    dbałość o rozwój fizyczny uczniów przez organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych w obiektach szkoły;

9)    zapewnienie stałej opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej na bazie szkolnego gabinetu lekarskiego i współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Gołębiu;

10)organizację zajęć świetlicowych i umożliwianie spożywania gorących posiłków;

11)zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

12)promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu;

13)organizację wycieczek do miejsc pamięci narodowej, apeli i uroczystości poświęconych ważnym

rocznicom państwowym.

 

 

 

 

§ 6

 

Bezpieczeństwo uczniów

 

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych

z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej,

a w szczególności:

1)    zabezpiecza opiekę nad uczniem w szkole i poza szkołą na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)    przez cały czas trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

3)    w przerwach między zajęciami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Zasady pełnienia dyżurów ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na jej plenarnym posiedzeniu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego;

4)    nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;

5)    miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty;

6)    dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w szkole;

7)    dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest w tym czasie przeprowadzanie rozmów 
z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;

8)    nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, schodach i w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydają zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;

9)    nauczyciel ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie go opuścić bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;

10)w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;

11)wychowawcy klas II-III pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem,
a w klasie pierwszej nauczyciel stale sprawuje opiekę nad uczniami swojego oddziału;

12)w klasie I w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu;

13)każde zajęcia poza terenem szkoły mogą odbywać się tylko za wiedzą Dyrektora Szkoły, po spełnieniu wymogów zabezpieczenia właściwej opieki od chwili opuszczenia szkoły do powrotu uczniów na jej teren, bądź oddania dziecka pod bezpośrednią opiekę rodzica.

 

 1. Szkoła wspiera bezpieczeństwo uczniów poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 1. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 10 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia z wyjątkiem:

1)     uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy, każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej niż przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy;

2)     uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili zakończenia.

 

 1. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń, który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się na świetlicę.

 

 1. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub Dyrektor Szkoły może na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia zwolnić go na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice.

 

 1. W chwili wyjścia przez uczniów do domu z budynku szkoły i opuszczenia terenu placówki, odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.

 

7. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem

     szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

1)    każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” lub „kartę wyjścia” najpóźniej dzień przed wyjściem pozaszkołę, w dniu wyjścia nauczyciel jest zobowiązany do dokonania wpisu w „księdze wyjść służbowych” znajdującej się w sekretariacie szkoły;

2)    zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy; 

3)    na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców ucznia;

4)    obowiązkiem każdego organizatora imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu;

5)    kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność;

6)    nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;

7)    szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas wycieczek i imprez w sposób określony w odrębnych przepisach.

 

8. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podejmując następujące działania:

1)    uczniowie przebywający w szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w szkole ustalenia;

2)    niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;

3)    każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;

4)    każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub szkoły przez ucznia, po zakończeniu swoich zajęć podejmuje stosowne działania;

5)    w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP, opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni, w którym określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;

6)    w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;

7)    uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji pielęgniarkę (w dniach jej pracy) oraz rodziców ucznia;

8)    nauczyciele, wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;

9)    nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;

10)nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności, które tego wymagają;

11)opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

12)nauczyciele organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia  i opuszczenia szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;

13)wychowawcy klas I-III odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;

14)wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren szkoły i wycieczką;

15)pielęgniarka w miejscu nauczania i wychowania przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, odpowiada za stan leków i materiałów opatrunkowych w apteczkach, przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny;

16)pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora Szkoły;

17)pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym woźna identyfikuje osoby wchodzące na teren szkoły po godzinie 8.00 i dokonuje wpisów do „zeszytu wejść”, nadzoruje zamykanie i otwieranie szatni zgodnie z planem zajęć edukacyjnych poszczególnych oddziałów; sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe, toalety, dokonują prac porządkowych, a o dostrzeżonych usterkach lub zniszczeniach informują Dyrektora Szkoły;

18)konserwator w razie opadów śniegu, oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.

 

 1. Ustala się następujący tryb postępowania podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

1)    nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,   zawiadamia o wypadku pielęgniarkę (w dniach jej pracy) oraz Dyrektora Szkoły;

2)    jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń,

miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;

3)    jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel udziela

poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły,
w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;

4)    jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje

     kierownik wycieczki i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców

ucznia i Dyrektora Szkoły.

 

10. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka w miejscu wychowania i nauczania (w dni pracy na terenie szkoły). Pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. Równolegle powiadamia się rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa na świetlicy.

 

11. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

12. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.

 

13. Pomieszczenia szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

14. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem zajęć.

 

15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.

 

 

§ 7

 

Promocja i ochrona zdrowia

 

 1. Szkoła prowadzi działania, w których dominuje troska o zdrowie, dobre samopoczucie fizyczne

 i społeczne uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.

 

 1. Szkoła rozpoznaje problemy i potrzeby uczniów w celu właściwego zaplanowania działań mających na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i promocję zdrowia uczniów.

 

 1. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o badania ankietowe, wnioski z nadzoru pedagogicznego, propozycje Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 1. W programie wychowawczo – profilaktycznym Szkoły znajdują się między innymi zagadnienia dotyczące:

1)    kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów;

2)    przeciwdziałanie nadwadze i otyłości;

3)    przeciwdziałanie wadom postawy;

4)    zwiększenie aktywności fizycznej ucznia;

5)    przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego;

6)    przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej;

7)    profilaktyka uzależnień;

8)    higiena uczniów;

9)    udzielanie pierwszej pomocy.

 

 1. Celem podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia jest:

1) stworzenie warunków i sytuacji dydaktycznych umożliwiających realizację zdrowego stylu życia:

a) Szkoła realizuje autorski program zdrowotny „Zdrowy Styl Życia” w cyklu pięcioletnim,

b)Szkoła przystąpiła do programu Agencji Rynku Rolnego „Program dla szkół” zapewniający uczniom klas I –V produkty mleczne, warzywne i owocowe;

2) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.

 

§ 8

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

 1. Cele wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Stworzenie właściwych warunków do rozwoju dziecka należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa, a zadaniem Szkoły jest wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
 3. Jest on dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.
 4. Naczelnym celem jest wychowanie dziecka świadomego własnej indywidualności, odpowiedzialnego za własne wybory i gotowego do twórczego działania na drodze do osiągnięcia właściwego dla niego sukcesu szkolnego.
 5. Celem Szkoły, jako środowiska wychowawczego jest:

1)    skoordynowanie oddziaływań wychowawczych różnych środowisk;

2)    opieka wychowawców nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym dzieci – wprowadzenie uczniów w świat wartości;

3)    wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

4)    przygotowanie dziecka do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej;

5)    kształtowanie postaw otwartości wobec świata, innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

6)    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami, organizacjami i instytucjami lokalnymi w tym ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty, Strażą Pożarną, Policją.

 

 1. Działania profilaktyczne ustalone w programie skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Zadania nauczyciela wychowawcy:

1)    stwarzanie sytuacji rozwijających wszystkie sfery osobowości dziecka;

2)    kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej;

3)    wdrażanie uczniów do pełnienia ról społecznych;

4)    wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia;

5)    pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka;

6)    stwarzanie sytuacji stymulujących twórczą aktywność dziecka.

 

 1. Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych:

1)    Uczeń:

a)    ma poczucie przynależności do klasy i Szkoły,

b)    respektuje przyjęte normy i zasady postępowania,

c)    jest świadomy swoich praw,

d)    wywiązuje się ze swoich obowiązków (jako kolega, uczeń, dyżurny),

e)    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy i skutki niebezpiecznych zabaw i zachowań,

f)     zna przepisy ruchu drogowego i je przestrzega,

g)    wie, do kogo zwrócić się o pomoc w wypadku zagrożenia,

h)    przejawia aktywność twórczą w różnych sytuacjach,

i)      jest tolerancyjny,

j)      ma poczucie własnej indywidualności,

k)    dba o swoje zdrowie i środowisko, w którym żyje,

l)      szanuje tradycje rodzinne,

ł)  przejawia uczucia patriotyczne,

m)  reaguje na piękno przyrody ojczystej,

n)    zna polski dorobek kulturowy,

 • o)    zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować,

p)    szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu,

q)    stosuje zwroty grzecznościowe.

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.

10. Szkoła podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, wykorzystując wszystkie dostępne środki wychowawcze i profilaktyczne oraz pomoc specjalistyczną, psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 9

Współpraca z instytucjami

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych wymagają szczególnej opieki, współpracując z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Puławach, terenowymi organizacjami PCK i TPD, poprzez:

1)    ustalanie opieki w ramach rodziny zastępczej;

2)    organizowanie pomocy w formie bezpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej;

3)     zakupu przyborów szkolnych;

4)    dofinansowanie do wycieczek szkolnych;

5)     rozpoznanie środowiska ucznia;

6)    udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;

7)     wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

 

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławach. Najczęstsze formy to:

1)    konsultacje na terenie poradni lub placówek – w ramach spotkań omawiane są m.in. wyniki badań i obserwacji, procedury postępowania diagnostycznego, sposoby pozyskiwania informacji na temat dostępnych środków pomocy;

2)    szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych - zgodnie z tematami zgłaszanymi przez Dyrektora Szkoły;

3)    wspólne posiedzenia zespołów wychowawczych, konsultacyjnych;

4)    mediacje;

5)    cyklicznespotkaniagrupwsparcia działających w poradni – szczególnie dla pedagogów;

6)    badania przesiewowe organizowane wspólnie przez nauczycieli i pracowników poradni, mające na celu obserwację i jak najwcześniejszą diagnozę np. ryzyka dysleksji, wad wymowy, słuchu i wzroku u dzieci.

 

 1. Współpraca z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarką polega na organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki. Obejmuje ona:

1) testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;

2) postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);

3) profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:

a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;

4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykęortodontyczną;

5) udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) obowiązkowe szczepienia ochronne;

7) edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

 

 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i Policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

 

 1. W ramach współpracy szkołyz Policjąorganizuje się:

1)    spotkania pedagoga szkolnego, nauczycieli, Dyrektora Szkoły z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;

2)    spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;

3)    informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;

4)    udzielanie przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;

5)    wspólny - szkoły i Policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich;

6)    pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową.

 

5. Współpraca z władzami lokalnymi i samorządowymi polega na:

1)  zapoznaniu uczniów z pracą urzędów;

2) nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych;

3) dofinansowaniu do projektów edukacyjnych i sportowych;

4) sponsorowaniu nagród na konkursy organizowane przez szkołę;

5) promocji szkoły na stronach gazety lokalnej.

 

6.  Współpraca ze Strażą Pożarną obejmuje:

1)  działania profilaktyczne -  prelekcje dla uczniów i rodziców;

2) przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów, sposoby zapobiegania;

 

3)  prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;

4)  udział w przeprowadzaniu próbnej ewakuacji;

5)  udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.

 

7. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Gołębiu polega na:

1)  zapraszaniu księży na uroczystości szkolne;

2)  współpracy w zorganizowaniu pomocy najbardziej potrzebującym;

3)  pomocy w zorganizowaniu wigilii szkolnej, jasełek;

4)  organizacji uroczystości i imprez lokalnych.

 

8. Współpraca z Gminną Biblioteką w Gołębiu obejmuje:

1)  wystawy okazjonalne;

2)  spotkania autorskie, koncerty muzyczne;