Regulamin wycieczek szkolnych.

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

w Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr256, poz 2572 z późn. zmianami), rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobuorganizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr135 poz. 1516)

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Postanowienia ogólne:

1.Szkoła może organizować i prowadzić różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa,turystyki i imprez kulturalnych.

2.W prowadzeniu tej działalności szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami, organizacjami i biuramipodróży, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

3.Działalność w zakresie krajoznawstwa, turystyki i organizacji imprez kulturalnych służyć powinna wszczególności:

 • poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
  i historii,
 • poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
  i kulturalnego,
 • upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska oraz umiejętnościkorzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
 • upowszechnieniu form aktywnego wypoczynku,
 • przeciwdziałaniu patologii społecznej.

Zasady szczegółowe:

§ 1

1.Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych ipozalekcyjnych.

2. Działalność ta obejmuje następujące formy:

 • wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnieniaobowiązującego programu nauczania, w ramach danych zająć edukacyjnych,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowaniakondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne i turystyki kwalifikowanej: rajdy, zloty, biwaki.

§ 2

1.Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań
i potrzeb uczniów,ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
i umiejętności specjalistycznych.

Obowiązkiem kierownika (organizatora) jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów,wymaganych podczas wycieczki.

2.Dla uczniów klas „0" i I-III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczkiprzedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa iregionu geograficzno-turystycznego.

3.Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczkiprzedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficznoturystycznegoi kraju.

4.W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do którychistnieją przeciwwskazania lekarskie.

5.Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkachi imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie dospecyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

6.Nauczyciele szkoły mogą organizować wyjazdyzagraniczne.

7. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

8.Na wniosek wychowawcy klasy lub kierownika wycieczki uczniowie sprawiający kłopoty wychowawcze, nie wezmą udziału w dłuższej niż jednodniowej wycieczce szkolnej.

§ 3

1.Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym
i organizacyjnym, a takżeomówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów,harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

2.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiskakierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważnionaprzez niego osoba.

§ 4

1.Organizator /kierownik wycieczki/ zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki
i bezpieczeństwajej uczestnikom.

2.Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczkioraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.

3.Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowieudają się do domu; wyłącznie pod opieką rodziców, zakończenie wycieczki najpóźniej do godz. 22:00.

4.Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęćlekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jejrozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

5.Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdegomiejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas złych warunków pogodowych.

7.W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania wrazie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

8.Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwychwypadków (nr polisy wpisany na karcie wycieczki).

§ 5

1.Dokumentacja wycieczki zawiera:

 • kartę wycieczki,
 • listę uczestników, której wzór stanowi,
 • regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
 • pisemną zgodę rodziców z potwierdzeniem wpłaty,
 • dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,ubezpieczenia poza szkołą,
 • preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczeniefinansowe wycieczki po jej zakończeniu.

2.Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punktach a, b, c winna być złożona w terminie minimum dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

3.Rozliczenie wycieczki dokonuje kierownik przed rodzicami uczniów uczestniczących
w wycieczce wciągu 1 miesiąca od jej zakończenia.

§ 6

1. Plan finansowy wycieczki zatwierdzają rodzice dzieci biorących w niej udział.

2.Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, wysokość i źródła dochodu, koszt jednegouczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe. Szkolna działalność wzakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, wszczególności:

 • z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
 • ze środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego i organizacji działających naterenie szkoły,
 • ze środków wypracowanych przez uczniów,
 • ze środków przekazanych przez Radę Rodziców,
 • ze środków organizacji pozaszkolnych wspierających rodziny o bardzo niskim statusieekonomicznym.

3.Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tegotytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w punkcie 2.

4.Rozliczenie wycieczki dokonują osoby wymienione w punkcie 1, określając sposób zagospodarowanianadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

5.Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci oświadczenia wpłat orazrachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmiotygospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionymwydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typunie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

§ 7

1.Kierownikiem szkolnej wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel (pozawycieczkami zagranicznymi):

 • kierownik szkolnej wycieczki (imprezy) nie może sprawować funkcji opiekuna.

2.Kierownikiem imprezy, o której mowa w § 1 ust. 2, punkt c może być nauczyciel posiadającyuprawnienia do kierowania tego typu formami działalności krajoznawczo-turystycznej.

3.Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

 • opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu
  oraz wypełnieniekarty wycieczki,
 • opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki
  oraz sprawowanienadzoru w tym zakresie,
 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków
  do ichprzestrzegania,
 • określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
  ibezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
 • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkępierwszej pomocy,
 • organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
 • podział zadań wśród uczestników,
 • przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki oraz przedstawienie
  go rodzicom doakceptacji,
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
 • podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
 •  

§ 8

1.Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele albo, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rodziceuczniów biorących udział w wycieczce, posiadający uprawnienia w przypadku wycieczek wielodniowych.

2.Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości
na wycieczkiprzedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dlagrupy 30 uczniów.

3.Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien byćzapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

4.Zezwala się na organizowanie wycieczek szkolnych na poszczególnych poziomach 4. (łączenie klas).

5.O zwiększeniu liczby opiekunów ponad przyjęte normy decydują rodzice uczniów, zatwierdzając planfinansowy wycieczki lub dyrektor w przypadku uczestnictwa w wycieczce uczniów niepełnosprawnych.

6.Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,
 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniemzasad bezpieczeństwa,
 • nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy i Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie bezpieczeństwa, higieny.

Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem i preliminarzem

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) .....................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy) .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Termin ............................... ilość dni................... klasa/grupa ....................................................

Liczba uczestników ................................

Kierownik (imię i nazwisko) .....................................................................................................

Liczba opiekunów: ..................................

Środek lokomocji ........................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki.............................................................................

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy) Kierownik wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

1........................................................................ ...................................................
2....................................................................... /podpis/
3.......................................................................
4.......................................................................

cd. załącznika nr 1

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu

Ilość km.

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego

PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)

I. Dochody

1. Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. Zł
2. Inne wpłaty…………………………………………………………………………….

Razem dochody: ………………………………...................

II. Wydatki

1. Koszt wynajmu autokaru:…………………………………………………………….
2. Koszt noclegu:…………………………………………………………………………
3. Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………….
4. Bilety wstępu: do teatru:…………………………….
do kina:………………………………
do muzeum:………………………….
inne:………………………………….
5. Inne wydatki (jakie):…………………………….............................................................
...........................................................................................................................................
Razem wydatki:.................................. Koszt na jednego uczestnika...........................

.............................................................
/podpis kierownika wycieczki/

Zatwierdzam

……………..........................................
/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

Załącznik nr 2

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

Lp.

Imięi nazwisko

Klasa

Adres

Nr telefonu rodz.

Opiekun na wycieczce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............................................
/podpis kierownika wycieczki/

Załącznik nr 3

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE
/IMPREZIE/

..................................................
/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

..............................................................................................................................
/adres/

...............................................
/telefon/

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................
w wycieczce do ..................................................................................................................
która odbędzie się w dniu / dniach.....................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a
wwycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi
wycieczki.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


.................................................. .........................................................
       /data/                                                                       /podpis rodziców / opiekunów

Załącznik nr 4

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

Wycieczka (impreza) szkolna do …………………………………………………………
zorganizowana w dniu....…………...................…przez……………….............................

I. Dochody
1. Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. Zł
2. Inne wpłaty…………………………………………………………………………….

Razem dochody: ………………………………

II. Wydatki
1. Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….
2. Koszt noclegu:…………………………………………………………………………
3. Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………….
4. Bilety wstępu: do teatru:…………………………….
do kina:………………………………
do muzeum:………………………….
inne:………………………………….
5. Inne wydatki (jakie):……………………………..........................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Razem wydatki:……………………………………….

III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: …………………

IV. Pozostała kwota w wysokości ……………………zł
……………………………………………………………………………..………………………….........................................................................................................................................................................................................................
(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

Uczestnicy wycieczki (np.samorząd klasowy)
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………..                                                                                Kierownik wycieczki

                                                                                                                                  …………………..………………………
   /podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemywychowawcze itp.)................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Rozliczenie przyjął:

……………………………………..
(data i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 5

Regulamin wycieczki

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przezopiekunów lub przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność naulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponatymuzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tamregulaminem.
9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
10.Dbac o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
11.Bezwzglednie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegająregulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,będąwyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartychw wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 11 zawiadamia si
ęjego rodziców(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązanisądo natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

 

Zapoznałem(am) sięz regulaminem wycieczki i jej programem:

 

Data i czytelny podpis uczestnika wycieczki: ……………………………………….…………………