Dofinansowanie podręczników 2014/2015.

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Dofinansowanie podręczników 2014/2015.

Dofinansowanie podręczników szkolnych 2014/2015

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na wyszczególnione poniżej kryteria:

1)        uczniom klas II – III i VI szkoły podstawowej dochód nie  przekracza 539 zł/ netto

2)        uczniom niepełnosprawnym posiadający orzeczenie (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym afazja, z autyzmem, w tym z zespołem Asperga,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

3)        uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o pomoc.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1. - dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej,
    - dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł
2. - dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
    - dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się w sekretariacie w terminie od 07 lipca 2014 r.
do  31 sierpnia 2014 r.
Do dnia 30 września 2014 roku należy w szkole złożyć faktury i rachunki za zakupione podręczniki, które powinny być wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

Wniosek: można pobrać w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej.

Zaświadczenie o wysokości dochodów - Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np. Jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu lipcu przedstawia dochody rodziny za miesiąc czerwiec.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  • zaświadczenie o zarobkach z ostatniego miesiąca – dochód netto
  • decyzja z GOPS-u o pobieranych zasiłkach rodzinnych
  • decyzja o pobieranym stypendium
  • nakaz płatniczy z bieżącego roku kalendarzowego