Polska Biega 2015 - oświadczenie

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Polska Biega 2015 - oświadczenie

Oświadczenie zawodnika

biorącego udział w biegu w ramach Weekendu Polska Biega 2015

 

 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

 

 

 

Organizator (Gmina Puławy), wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

.

 

 

data ......................., czytelny podpis ...............................................

 

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej –

 

.......................................................................................................ur............................................                  w imprezie biegowej. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo                    w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu  i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

 

 

data ......................., czytelny podpis ...............................................