Statut szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Statut szkoły

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

Szkoły Podstawowej

 

im. Stefana Czarnieckiego

 

w Gołębiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                  

 

Tekst ujednolicony z dnia 15.09.2015 r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 

 1. Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);

 

 1.  Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);

 

 1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

 

 1.  Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

 

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym( Dz. U. z 2015r., poz. 1113).

 

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, ( Dz. U. z 2015r. poz. 1248).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. ( Dz. U. z 2015r. poz. 1214).

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

l. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu.

 

2. Placówka jest szkołą publiczną, podstawową, sześcioklasową.

 

3. Szkoła posiada ceremoniał – Hymn i Sztandar Szkoły.

 

4. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest obiekt znajdujący się w Gołębiu

   adres:   24–100 Puławy

     Gołąb ul. Puławska 32

 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy.

 

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

7. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska, Borowina, Niebrzegów,

   Nieciecz.

 

8. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą w sześcioletnim cyklu

    nauczania.

 

9. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica, w ramach której prowadzi działalność stołówka

     szkolna.

 

10.Corocznie w lutym, w rocznicę nadania imienia szkole, uroczyście obchodzony jest dzień

     patrona szkoły - Stefana Czarnieckiego. Jest to święto całej społeczności szkolnej i jej

     sprzymierzeńców.

 

11. Placówka posiada system monitorowania obiektu (zewnętrzny – podwórko szkolne

      i wewnętrzny – korytarze szkolne) zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 1

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania uwzględniające program wychowawczy szkoły i program

profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a także określone w ustawie z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty / z późniejszymi zmianami /, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym szkoły, respektuje przepisy prawa i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego toku nauki;

3)  sprawuje opiekę nad uczniami szkoły odpowiednio do ich potrzeb oraz

możliwości szkoły;

4) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans edukacyjnych;                     

5)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru gimnazjum;

6) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

            7)   stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

  8)    wzbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego

 indywidualne zdolności twórcze;

                  9)   stwarza odpowiednie warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo  

                        (monitoring placówki oraz terenu wokół szkoły), ochronę przed

                         przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii

                         społecznej;

                 10)  stawia przed uczniami wymagania dotyczące ich obowiązków oraz przestrzega ich  

                         praw;

           11)   udziela uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno –

                   pedagogicznej oraz organizuje tę pomoc na zasadach określonych w   

                   rozporządzeniu.

 

 

§ 2

 

1        Szkoła kształtuje postawy moralno – etyczne w oparciu o uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości oraz zapewnia uczniom innych wyznań tolerancję i akceptację. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej z organizacjami i instytucjami wspierającymi jej działalność, w szczególności przez:

1)      stosowanie obowiązującego szkolnego programu nauczania, programu wychowawczego,  wewnątrzszkolnych zasad oceniania;

2)      organizowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w miarę posiadanych środków finansowych;

3)      umożliwienie uczniom korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym księgozbioru zgromadzonego w bibliotece szkolnej;

4)      dbałość o rozwój fizyczny uczniów przez organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych w obiektach szkoły i w ramach działalności turystyczno – krajoznawczej;

5)      zapewnienie stałej opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej na bazie szkolnego gabinetu lekarskiego i współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Gołębiu;

6)      organizację zajęć świetlicowych i umożliwianie spożywania gorących posiłków.

 

§ 3

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny a w szczególności:

1)      zabezpiecza opiekę nad uczniem w szkole i poza szkołą na zajęciach   organizowanych przez szkołę;

2)      przez cały czas trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

3)      w przerwach między zajęciami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Zasady pełnienia dyżurów ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na jej plenarnym posiedzeniu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego;

4)      w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dyżurnego zastępstwa wyznacza Dyrektor;

5)      po zakończonym dyżurze nauczyciel przekazuje swoje uwagi nauczycielowi, który kontynuuje dyżur w danym dniu;

6)      każde zajęcia poza terenem szkoły mogą odbywać się tylko za wiedzą Dyrektora Szkoły, po spełnieniu wymogów zabezpieczenia właściwej opieki od chwili opuszczenia szkoły do powrotu uczniów na jej teren, bądź oddania dziecka pod bezpośrednią opiekę jego rodzica.

 

 § 4

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych wymagają szczególnej opieki, współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Puławach, terenowymi organizacjami PCK i TPD, poprzez:

1)      ustalanie opieki w ramach rodziny zastępczej;

2)      organizowanie pomocy w formie bezpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej, zakupu podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

 

 

§ 4a

 

Pomoc materialna

 

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

 1. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

 

 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

 

 1. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

 

 1. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

      w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach

      planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza    

      szkołą;

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.

 

 1. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6  nie jest możliwe.

 

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

 

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o  stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 

 

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

 

 1. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formi9e pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

 

 1. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

 1. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji

     materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5

     niniejszego paragrafu;

2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów

     zamieszkałych na terenie gminy;

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 

 1. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia

postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 

 1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru).

 

 1. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.14.

 

§ 4b

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 

 1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 

 1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;

2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV;

3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;

4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.

 

 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z

jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)       w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

 

 1. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

 

 1. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

§ 5.

 

1. Uchylony.

 

1a. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom

      oraz nauczycielom.

 

1b. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

2. Szkoła zapewnia uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na   

    rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, rozpoznawaniu indywidualnych

    możliwości ucznia w trakcie bieżącej pracy z nim i w określonej formie.

 

2a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu

      i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz  

      rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających

     w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

      sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

       środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za  

       granicą.

 

2b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) Oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających

    dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb

    edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z

    uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych

    potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w  

     przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni

    psychologiczno-pedagogicznej;

2) Zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

 

3) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych

    wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu

    edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

 

4) Zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami

    rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych

    zajęć wynosi do 5,

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia

    komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi

    do 4,

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z

    dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba

    uczestników tych zajęć wynosi do 10;

 

5) Warsztatów;

 

6) Porad i konsultacji,

 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele,  wychowawcy oraz  

    specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni z inicjatywy:

    1) ucznia;

    2) rodziców ucznia;

    3) dyrektora szkoły;

    4) nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy, specjalisty;

    5) pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej;

    6) poradni;

    7) asystenta edukacji romskiej;

    8) pomocy nauczyciela;

    9) pracownika socjalnego;

    10) asystenta rodziny;

    11) kuratora sądowego.

 

3a. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

3b. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz

       możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

       nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

 

4.   O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną  informuje się rodziców

      ucznia.

 

4a. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor  

      szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo

      pełnoletniego ucznia.

 

4b. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar

      godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w

      indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

4c. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-

      wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu

      osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla

      danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących

      powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

 

4d. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45

       minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych

       przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy

       zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

 

4e. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

      pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym

      roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

5.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodziców uczniów i nauczycieli polega na

     wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz

     rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych i udzielana jest w formie porad, konsultacji,

     warsztatów i szkoleń.

 

5a. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

      pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

6.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

§ 6

 

 1. Szkoła opracowuje programy: wychowawczy i profilaktyki, które uchwala Rada Pedagogiczna (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego) i skutecznie wdraża je w  praktyce.

 

 1. Szkoła podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, wykorzystując wszystkie dostępne środki wychowawcze i profilaktyczne oraz pomoc specjalistyczną, psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Organa Szkoły i ich zadania

 

§ 7

1. Organami szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców;

4)      Samorząd Uczniowski.

 

§ 8

 

Zadania dyrektora szkoły

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą;

2)      organizowanie całości pracy dydaktycznej;

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

4)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;

5)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

6)      dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)      zamawianie stroju szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

8)       zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły;

9)       przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym

  pracownikom szkoły;

10)    występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli  

  i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

11)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych;

12)   wykonywanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli  

 wynikających z ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta

 Nauczyciela;

13)    wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;

14)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzonego w szkole;

15)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor wykonuje w szczególności następujące zadania:

1)      opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

2)      planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły;

3)      inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

4)      przekazuje raport o jakości pracy szkoły Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu;

5)      opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki ewaluacji wewnętrznej;

6)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

6a. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez ewaluatora)

      jest obowiązany powiadomić:

     1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

     2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

6b. W szkole która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

      Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska

      wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 1. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

 

 

§ 9

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. 1.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu:   

1) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy;

2)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;

3) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie Przewodniczącego inne osoby z głosem doradczym, za wyjątkiem posiedzeń dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

      4)   uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy członków Rady;

5)  Rada Pedagogiczna ustala Regulamin działalności, a jej posiedzenia;

są protokołowane

6)  członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste jej członków, uczniów i rodziców

7)  zamawiania stroju szkolnego w porozumieniu z Dyrekcją szkoły i Radą Rodziców.

 

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)    zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów;

6)    opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania;

7)    opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

8)    opracowanie i uchwalenie Szkolnego Programu Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)    projekt planu finansowego szkoły – w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli;

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)     szkolny zestaw programów nauczania.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian, uchwala statut po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 1. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

 1. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

§ 10

 

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców uczniów naszej szkoły, która wspiera działalność statutową placówki.

 

 1. Radę Rodziców powołuje się na pierwszych klasowych zebraniach na początku roku szkolnego, w wyborach demokratycznych, w tajnym głosowaniu.

 

 1. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi jeden rodzic (opiekun) z każdej klasy.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)    uchwalenie regulaminu o swojej działalności;

2)    występowanie do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły;

3)     inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły;

4)     współuczestniczenie w przygotowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły ( jeżeli RR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z RP w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny );

5)     współuczestniczenie w wyborze jednolitego stroju szkolnego oraz obligowanie wychowanków szkoły do noszenia mundurku szkolnego;

6)     gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły;

7)     środki, o których mowa w pkt. 3) są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym, zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców;

 

8)    Rada Rodziców opiniuje:

1)      projekt zmian w statucie szkoły i wewnątrzszkolnym systemie oceny ucznia;

2)      projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3)      program wychowawczy szkoły;

4)      szkolny zestaw programów nauczania;

5)      szkolny program profilaktyki;

6)      program poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;

7)      plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 

 1. Zasady pracy Rady Rodziców oraz jej Regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

 

 

§ 11

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.  

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu stanowią reprezentanci ogółu uczniów.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)   &n

 

 

 

 

Pliki do pobrania