Kalendarium 2017/2018

Jesteś tu: » Strona startowa » Kalendarium 2017/2018

 

 

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej  w Gołębiu

 

Rok szkolny trwa od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

 

I semestr

 • do 4 września 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

II semestr

 • od 12 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

 • zimowa przerwa świąteczna:   23 -31 grudnia 2017 r.
 • ferie zimowe: od 29 stycznia  – 11 lutego  2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna:  29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 • ferie letnie: 23 czerwca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Terminy posiedzenia rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 • śródroczna 26 stycznia 2018 r. (oceny należy wystawić do 18 stycznia 2018 r.)
 • roczna 21 czerwca 2018 r. (oceny należy wystawić do 14 czerwca 2018 r.)

 Terminy zebrań z rodzicami 

 

13 września 2017 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2017 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

19 grudnia 2017 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

26 stycznia 2018 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

22 marca 2018 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

15 maja 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

 • 18 kwietnia 2018 r.
 • 19 kwietnia 2018 r.
 • 20 kwietnia 2018 r. 

Inne dni wolne uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej:

 • 13 października  2017 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 02 maja  2018 r.
 • 04 maja 2018 r.
 • 01  czerwca 2018 r.

 

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

 

 1. 31 sierpnia 2017 r. – Rada pedagogiczna organizacyjna
 2. 13 września 2017 r. – Informacje o nadzorze pedagogicznym, zatwierdzenia planów pracy
 3. 08 listopada  2017 r.– Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 4. 19 grudnia 2017 r. – Rada Pedagogiczna informacyjna
 5. 19 stycznia 2018 r. – Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 6. 26 stycznia 2018 r. – Rada Pedagogiczna plenarna
 7. 22 marca 2018 r. - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 8. 15 maja 2018 r. - Rada Pedagogiczna informacyjna
 9. 15 czerwca 2018 r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 10. 21 czerwca 2018 r. - Rada Pedagogiczna plenarna

 

 

 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH

 

08 listopada 2017 r. :

 

- Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku wczesnoszkolnym? – M. Murat, A. Wiadrowska – Jasiocha, M. Gawrylak

- Zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci’ –
M. Linek, M. Kamola

22 marca 2018 r. :

- Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu – Lena Stańczak
- Metody i techniki wspomagające proces uczenia się – Joanna Kopeć, Maria Gawrylak
- Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno – pedagogicznej – Dorota Jabłońska