Statut szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole » Statut szkoły

Statut szkoły

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

 

Szkoły Podstawowej

im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                   SPIS TREŚCI

 

 

 

 

Rozdział I              Postanowienia ogólne                        s. 3

 

Rozdział II             Cele i zadania szkoły                           s. 4 – 7

 

Rozdział III           Organa Szkoły i ich zadania               s. 8 – 17

 

Rozdział IV           Organizacja Szkoły                             s. 18 – 21

 

Rozdział V            Nauczyciele i inni pracownicy            s. 22 – 26

 

Rozdział VI           Uczniowie Szkoły                               s. 27 – 32

 

Rozdział VII         Współpraca Szkoły z rodzicami           s. 33

 

Rozdział VIII        Wewnątrzszkolny system oceniania     s. 34 – 55

 

Rozdział IX           Postanowienia końcowe                      s. 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne:

 

l. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego

w Gołębiu.

 

2. Placówka jest szkołą publiczną, podstawową, sześcioklasową.

 

3. Szkoła posiada ceremoniał – Hymn i Sztandar Szkoły.

 

4. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest obiekt znajdujący się w Gołębiu

Adres:           24–100 Puławy

                    Gołąb

ul. Puławska 32

 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Puławy.

 

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

7. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska,

Borowina, Niebrzegów, Nieciecz.

 

8. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczo - wychowawczą

w sześcioletnim cyklu nauczania.

 

9. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica, w ramach której prowadzi

działalność stołówka szkolna.

 

10. Corocznie w lutym, w rocznicę nadania imienia szkole,

uroczyście obchodzony jest dzień patrona szkoły - Stefana Czarnieckiego.

Jest to święto całej społeczności szkolnej i jej sprzymierzeńców.

 

11. Placówka posiada system monitorowania obiektu (zewnętrzny – podwórko szkolne i wewnętrzny – korytarze szkolne) zapewniający zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

Par. 1

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty / z późniejszymi zmianami /, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym szkoły, respektuje przepisy prawa i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego toku nauki,

c) sprawuje opiekę nad uczniami szkoły odpowiednio do ich potrzeb oraz

możliwości szkoły,

d) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans edukacyjnych,                       

e) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru gimnazjum,

f) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

          g) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

  h) wzbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego

indywidualne zdolności twórcze,

           i) stwarza odpowiednie warunki zapewniające uczniom bezpieczeństwo  

              (monitoring placówki oraz terenu wokół szkoły), ochronę przed

               przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii

               społecznej,

j)       stawia przed uczniami wymagania dotyczące ich obowiązków oraz przestrzega ich praw,

k)    udziela uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

 

Par. 2

 

1       Szkoła kształtuje postawy moralno – etyczne w oparciu o uniwersalne zasady etyki respektujące chrześcijański system wartości oraz zapewnia uczniom innych wyznań tolerancję i akceptację. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej z organizacjami i instytucjami wspierającymi jej działalność, w szczególności przez:

a)     stosowanie obowiązującego szkolnego programu nauczania, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b)    organizowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w miarę posiadanych środków finansowych,

c)     umożliwienie uczniom korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym księgozbioru zgromadzonego w bibliotece szkolnej,

d)    dbałość o rozwój fizyczny uczniów przez organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych w obiektach szkoły i w ramach działalności turystyczno – krajoznawczej,

e)     zapewnienie stałej opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej na bazie szkolnego gabinetu lekarskiego i współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Gołębiu,

f)      organizację zajęć świetlicowych i umożliwianie spożywania gorących posiłków.

Par. 3

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny /Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych/, a w szczególności:

a)     zabezpiecza opiekę nad uczniem w szkole i poza szkołą na zajęciach   organizowanych przez szkołę,

b)    przez cały czas trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

c)     w przerwach między zajęciami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Zasady pełnienia dyżurów ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na jej plenarnym posiedzeniu w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,

d)    w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dyżurnego zastępstwa wyznacza Dyrektor,

e)     po zakończonym dyżurze nauczyciel przekazuje swoje uwagi nauczycielowi, który kontynuuje dyżur w danym dniu,

f)      każde zajęcia poza terenem szkoły mogą odbywać się tylko za wiedzą Dyrektora Szkoły, po spełnieniu wymogów zabezpieczenia właściwej opieki od chwili opuszczenia szkoły do powrotu uczniów na jej teren, bądź oddania dziecka pod bezpośrednią opiekę jego rodzica.

 

 

Par. 4

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którzy z powodu warunków   rodzinnych lub losowych wymagają szczególnej opieki, współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Puławach, terenowymi organizacjami PCK i TPD, poprzez:

a)     ustalanie opieki w ramach rodziny zastępczej,

b)    organizowanie pomocy w formie bezpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej, zakupu podręczników i przyborów szkolnych, dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

 

 

Par. 5

 

 1. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławach w formie:

a)     pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi;

b)    wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego, bądź nauczania w trybie specjalnym;

c)     spotkań terapeutycznych.

 

2. Szkoła zapewnia uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która

    polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych,

    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości ucznia w trakcie bieżącej pracy

    z nim i w określonej formie.

 

 

 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele,

    wychowawcy oraz specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci

    pedagogiczni z inicjatywy:

    a) ucznia,

    b) rodziców ucznia,

    c) dyrektora szkoły,

    d) nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy, specjalisty,

    e) pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki szkolnej,

    f) poradni,

    g) asystenta edukacji romskiej,

    h) pomocy nauczyciela,

    i) pracownika socjalnego,

    j) asystenta rodziny

    k) kuratora sądowego.

 

4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

    informuje się rodziców ucznia.

 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodziców uczniów i nauczycieli

    polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

    i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych

    i udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne

    i nieodpłatne.

 

Par. 6

 

1. Szkoła opracowuje programy: wychowawczy i profilaktyki, które uchwala Rada Pedagogiczna (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego) i skutecznie wdraża je w praktyce.

 

 1. Szkoła podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością, wykorzystując wszystkie dostępne środki wychowawcze i profilaktyczne oraz pomoc specjalistyczną, psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

                                      Rozdział III

 

Organa Szkoły i ich zadania

 

Par. 7

 

1. Organami szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców

4)    Samorząd Uczniowski

 

 

Par. 8

 

Zadania dyrektora szkoły

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

a)     kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą;

b)    organizowanie całości pracy dydaktycznej;

c)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

d)    podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;

e)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

f)      dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

g)     zamawianie stroju szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

h)    zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły;

i)       przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

j)       występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

k)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych;

l)       wykonywanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli wynikających z ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela;

 

 1. Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor wykonuje w szczególności następujące zadania:

a)     opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

b)    planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły;

c)     inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

d)    przekazuje raport o jakości pracy szkoły Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiego;

e)     opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły;

f)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 1. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

 1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

Par. 9

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. 1.     Rada Pedagogiczna działa na podstawie Regulaminu:   

a) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy;

b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;

c) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie Przewodniczącego inne osoby z głosem doradczym, za wyjątkiem posiedzeń dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

d)    uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy członków Rady;

e) Rada Pedagogiczna ustala Regulamin działalności, a jej posiedzenia;

są protokołowane

f) członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste jej członków, uczniów i rodziców

g) zamawiania stroju szkolnego w porozumieniu z Dyrekcją szkoły i Radą Rodziców.

 

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

a)     zatwierdzanie planów pracy szkoły;

b)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców;

d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e)     zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów;

f)      opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego sytemu oceniania;

g)     opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

h)    opracowanie i uchwalenie Szkolnego Programu Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)    projekt planu finansowego szkoły – w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli;

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)     szkolny zestaw programów nauczania.

 

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian, uchwala statut po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 1. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

 

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

Par. 10

 

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców uczniów naszej szkoły, która wspiera działalność statutową placówki.

 

 1. Radę Rodziców powołuje się na pierwszych klasowych zebraniach na początku roku szkolnego, w wyborach demokratycznych, w tajnym głosowaniu.

 

 1. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi jeden rodzic (opiekun) z każdej klasy.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     uchwalenie regulaminu o swojej działalności;

b)    występowanie do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły;

c)     inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły;

d)    współuczestniczenie w przygotowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły ( jeżeli RR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z RP w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny );

e)     współuczestniczenie w wyborze jednolitego stroju szkolnego oraz obligowanie wychowanków szkoły do noszenia mundurku szkolnego;

f)      gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły;

g)     środki, o których mowa w pkt. 3) są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym, zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców;

 

h)    Rada Rodziców opiniuje:

1)    projekt zmian w statucie szkoły i wewnątrzszkolnym systemie oceny ucznia;

2)    projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3)    program wychowawczy szkoły;

4)    szkolny zestaw programów nauczania;

5)    szkolny program profilaktyki;

6)    program poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;

7)    plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 

 1. Zasady pracy Rady Rodziców oraz jej Regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

 

 

 

Par. 11

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.  

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu stanowią reprezentanci ogółu uczniów.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

Par. 12

 

Zasady współdziałania organów szkoły

 

 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji, wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swych kompetencji.

 

 1. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje opinie i wnioski organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

 1. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 

 1. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

 

 1. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

 

Par.13

 

Rozwiązywanie spraw spornych i sytuacji konfliktowych w szkole

 

 1. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą.

a)     wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,

b)    rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,

c)     reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

d)    bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły, tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

e)     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

f)      jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

g)     dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

h)    w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

i)       wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

 

 1. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

 1. W sprawach konfliktowych między nauczycielem a uczniem orzekają w pierwszej instancji:

a)     wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie;

b)    dyrektor szkoły dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 1. Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia.

 

 1. W sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami:

a)     postępowanie prowadzi dyrektor szkoły;

b)    w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły strony mogą się odwołać do organu prowadzącego szkołę.

 

 1. Konflikty pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

 

 1. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi Organami Szkoły:

a)     Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły

b)    W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

                                             

 

Par. 14

            Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych

 

 1. W przypadku, gdy jest podejrzenie, iż na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

a)     Niezwłocznie powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

b)    Odizolować ucznia od reszty klasy i ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego, stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

c)     Zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, ewentualnie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości czy odurzenia lub udzielenia przez niego pomocy medycznej.

d)    Zobowiązać rodziców/opiekunów do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, a w przypadku odmowy rodziców o pozostaniu dziecka w szkole, czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz.

e)     Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

a)     Zachowując środki ostrożności, zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub  jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji i próbować ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

b)    Powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, wezwać policję.

c)     Niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

a)     W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń pokazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni lub innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży bądź teczki ucznia.

b)    O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

c)     W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia w obecności osób przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież i ubranie ucznia, a następnie zabezpiecza znalezioną substancję i przekazuje do ekspertyzy.

d)    Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, bezzwłocznie powinien ja przekazać do jednostki policji. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

 

Par. 15

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,  przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Szczegółową organizacją nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

 

 1. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

 1. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych i innych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 1. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały realizujące programy nauczania zgodne z planami ramowymi określonymi w odrębnych przepisach.

 

 1. W klasach I-III liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów. W klasach I - VI liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 36 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 17. 

 

 1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel uczący w danej klasie.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie:

a)     klasy I - III –  zintegrowanym

b)    klasy IV - VI – klasowo – lekcyjnym.

 

 1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 1.  Czas trwania zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 1.  Począwszy od klasy pierwszej językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

 

 1.  W klasach IV – VI językiem nadobowiązkowym jest język rosyjski.

 

 1.  Na zajęciach z języków obcych i informatyki obowiązuje podział na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 

 1.  Niektóre zajęcia obowiązkowe (np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze), koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym.

 

 1.  Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie powinna w zasadzie być niższa niż 10 uczniów.

 

Par. 16

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, rozwijania zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, absolwentom, rodzicom, nauczycielom – emerytom tej szkoły.

 

 1. Dysponuje dwoma pomieszczeniami, z których jedno umożliwia gromadzenie, opracowywanie, wypożyczanie zbiorów, drugie przeznaczone jest na czytelnię, w której można na miejscu korzystać z udostępnionych materiałów, książek, czasopism.

 

 1. Prowadzi przysposobienie czytelnicze i informacyjne dla uczniów w poszczególnych oddziałach.
 2. Ustalone godziny pracy biblioteki wynikają z potrzeb uczniów, umożliwiają dostęp do zbiorów uczniom dojeżdżającym do szkoły.

 

 1. Głównym zadaniem biblioteki jest:

a)     przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego komunikowania się;

b)    kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji;

 

 1. Obowiązki bibliotekarza:

a)     opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej plan pracy biblioteki (długofalowy lub roczny), stanowiący jeden z działów programu wychowawczego szkoły;

b)    prowadzi obowiązującą dokumentację pracy;

c)     rozwija zainteresowania czytelnicze poprzez organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa (słowne, wizualne, audiowizualne);

d)    inspiruje pracę aktywu bibliotecznego;

e)     współpracuje z organizacjami i agendami szkolnymi;

f)      realizuje program przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;

g)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją w realizacji zadań w dziedzinie edukacji czytelniczej;

h)    współpracuje z rodzicami, prowadzi poradnictwo na temat wychowania czytelniczego;

i)       popularyzuje literaturę metodyczną, pedagogiczną i popularnonaukową;

j)       odpowiada materialnie za stan majątkowy biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. 17

 

 1. Świetlica szkolna jest placówką prowadzoną przez szkołę, przeznaczoną dla uczniów dojeżdżających oraz dochodzących, których rodzice złożą stosowne podanie.

 

 1. Prowadzi dożywianie uczniów wydając jeden dwudaniowy posiłek. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać za odpłatnością nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

 1. Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej na terenie szkoły przed lekcjami i po zajęciach szkolnych, odpowiednich warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

Par. 18

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 

 1. Zasady zatrudniania, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. l określają odrębne przepisy.

 

 1. Uprawnienia i obowiązki pracownicze określają: Karta Nauczyciela dla nauczycieli i Kodeks Pracy dla pracowników administracji i pracowników obsługi oraz zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

 

 1. Nauczyciel w myśl art. 63 ust.1 Karty Nauczyciela korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

 

Par. 19

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 1. Nauczyciel w szczególności jest odpowiedzialny za:

a)     życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b)    prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;

c)     powierzony majątek (pomoce dydaktyczne), sprzęt szkolny i pracownię oddaną pod jego opiekę;

d)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

e)     bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

f)      udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

g)     doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;

h)    systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a)     natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

b)    zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, powiadomienia o tym fakcie pracowników obsługi lub dyrektora;

c)     zawiadomienia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

 

 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 1. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

a)     wybór tylko trzech  programów nauczania w ramach danego przedmiotu i współdziałanie w ich realizacji;

b)    opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć;

c)     opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

d)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

e)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego

     zadaniem jest, oprócz wymienionych w punkcie 7, w szczególności ustalenie

     zestawu programów nauczania dla danego oddziału, rozwiązywanie problemów

     dydaktyczno – wychowawczych na terenie tego oddziału oraz planowanie i

     koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

     uczniowi.

 

 

8a. W skład zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

       wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog).

 

8b. Koordynatorem pracy zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno –

       pedagogicznej jest nauczyciel wychowawca danej klasy.

 

8c. Do zadań zespołu należy:

a)        rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

b)       określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kolejnym roku;

c)         opracowanie programu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentowanego w dzienniku zajęć bądź indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;

d)       dokonanie efektywności oceny pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

- danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania,

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

 

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 

 1.  Dyrektor na wniosek nauczyciela ma obowiązek umożliwić mu kontakt z ośrodkiem metodycznym.

 

Par. 20

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, opiekę wychowawczą jednemu z  nauczycieli uczących w tym oddziale.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest, by wychowawca prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania, tj. w klasach I - III oraz IV - VI.

 

 1. Wychowawca tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia i przygotowuje go do dorosłego życia.

 

 1. Wychowawca jest animatorem życia klasowego, mediatorem w rozstrzyganiu sporów między uczniami oraz między uczniami a dorosłymi.

 

 1. W szczególnych wypadkach nauczyciel ma prawo wystąpić o zwolnienie go z funkcji wychowawcy klasy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 1. Rodzice i uczniowie poprzez swoje statutowe reprezentacje mogą wnioskować o zmianę wychowawcy klasy.

 

 1. Ustala się następujący tryb postępowania w procesie zmiany wychowawcy:

a)       Samorząd klasowy zgłasza wniosek do Rady Samorządu Uczniowskiego, w przypadku uznania wniosku za zasadny Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje wniosek do dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców;

b)      Dyrektor w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powołuje komisję w składzie:

1)       dyrektor – przewodniczący;

2)       po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie szkoły;

3)       nauczyciel wskazany przez wychowawcę (którego ten wniosek dotyczy);

c)       na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor przedstawia wyniki pracy komisji;

d)      Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę, która jest wiążąca dla Dyrektora

e)       Wychowawca ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

f)        Postępowanie ze strony rodziców przyjmuje analogiczny tok j. w.

 

 

 

Par. 21

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

b)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

c)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej;

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1:

a)     otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

b)    planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

1)    różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

2)    ustala treści i formy zajęć tematycznych z wychowankami i przedstawia plan pracy wychowawczej klasy lub oddziału Dyrektorowi Szkoły do dnia l października

c)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

d)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci

2)    współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach

3)    włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły

e)     współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

 1. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

a)     Indywidualną opiekę nad każdym uczniem.

b)    Organizowanie różnych działań integrujących klasę.

c)     Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie.

d)    Utrzymywanie comiesięcznych kontaktów z rodzicami uczniów w formie zebrań lub konsultacji.

e)     Współpracę z Poradnią Wychowawczą i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom w ich problemach.

f)      Prowadzenie dokumentacji klasowej.

g)     Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej.

 

 1. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy stara się odwiedzić swych wychowanków w domu, celem zbadania warunków życia i nauki podopiecznych.

 


Rozdział VI

 

Uczniowie szkoły.

 

Par. 22

 

Obowiązki ucznia

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

a)               uczęszczać regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne, brać czynny udział w życiu szkoły;

b)               każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub inną równie ważną przyczyną usprawiedliwić w ciągu tygodnia u wychowawcy;

c)                odrabiać systematycznie prace domowe, rzetelnie pracować – stawiać sobie wymagania proporcjonalne do własnych uzdolnień;

d)               swoim sposobem bycia nie okazywać agresji i nie naruszać godności własnej i godności innych;

e)                wyłączać telefon komórkowy w czasie zajęć lekcyjnych;

f)                 dbać o zdrowie i higienę osobistą – nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków;

g)               zabiegać o ład i estetykę szkoły, nie niszczyć sprzętu szkolnego i cudzej własności, przestrzegać czystości i porządku w klasach, na korytarzach, w łazienkach, na stołówce, w szatni, na boisku, sali gimnastycznej, dbać o kwiaty w klasach i o zieleń wokół szkoły;

h)               zachować schludny wygląd i nosić jednolity strój szkolny ustalony w porozumieniu z SU, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

i)                 przynosić obuwie na zmianę w podpisanym worku i pozostawiać je w wyznaczonym miejscu,

j)                 przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 30 minut przed swoją pierwszą lekcją oraz opuszczać szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć,

k)               opuszczać salę lekcyjną w czasie przerw,

l)                 okazywać szacunek każdemu człowiekowi, a szczególnie nauczycielom, rodzicom i ludziom starszym;

ł)       dbać o kulturę słowa w komunikowaniu się ze wszystkimi osobami;

m)            pomagać słabszym i młodszym, zdecydowanie reagować na występujące zło; postępować uczciwie i być tolerancyjnym wobec                   innych poglądów,

n)               być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych, życzliwym, uprzejmym i opiekuńczym wobec młodszych kolegów,

 • o)               wypełniać odpowiedzialnie przyjęte na siebie obowiązki,

p)              dbać o dobre imię swojej szkoły,

q)              dbać o powierzoną mu indywidualną szafkę na ubrania oraz przestrzegać przyjętego regulaminu korzystania z szafek.

 

                                         Par. 23

 

Prawa ucznia

 

 1. Uczeń ma prawo:

a)     do właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)    znać podstawę programową oraz programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, z którymi to zostaje zapoznany na pierwszych lekcjach roku szkolnego;

c)     do podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

d)    być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów (prac klasowych). Każdą pracę klasową powinna poprzedzać lekcja powtórzeniowa lub podanie przez nauczyciela problemów powtórzeniowych, ułatwiające efektywne przygotowanie się. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian pisemny (praca klasowa), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Za sprawdzian uznaje się pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujące więcej niż trzy ostatnie lekcje. Sprawdzian trwa więcej niż 15 minut. Uczeń ma prawo do poprawy oceny;

e)     do pomocy w nauce ze strony samorządu klasowego (samopomoc koleżeńska) i nauczycieli danego przedmiotu (konsultacje), gdy kłopoty te wynikają z dłuższej nieobecności w szkole, spowodowanej sytuacją rodzinną lub zdrowotną;

f)      do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;

g)     do indywidualnego toku kształcenia z pomocą nauczyciela, po spełnieniu wymogów określonych w Zarządzeniu MEN z dnia 27 kwietnia 1999 roku (MP. Nr 13 póz. 92);

h)    do opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

i)       do pomocy w postaci bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej, w miarę uzyskanych na ten cel środków finansowych, gdy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

j)       do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

k)    na prośbę własną lub rodziców, bądź z sugestii szkoły do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zdrowotnego;

l)       do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

m)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

n)    do uzyskiwania wyczerpującej informacji na temat swoich praw oraz procedur odwoławczych,

 • o)    do dobrowolnej i bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

p)    korzystać z indywidualnej szafki na ubrania po wpłaceniu kaucji.

 

Par. 24

 

 1. W przypadku naruszenia ich praw uczniowie mogą zwrócić się o pomoc do:

a)     Wychowawcy klasy;

b)    Dyrektora szkoły;

c)     Kuratorium oświaty;

d)    Rzecznika Praw Dziecka lub organizacji i  fundacji działających na rzecz dzieci.

 

 

Par. 25

 

Procedury na wypadek naruszenia praw dziecka

 

 1. Przyjmuje się zasadę domniemania niewinności, aż do chwili udowodnienia dziecku winy.

 

 1. Niezwłocznie informuje się ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) o stawianych zarzutach oraz zapewnia się dziecku niezbędną pomoc w przygotowaniu i prezentowaniu jego obrony.

 

 1. Sprawę w pierwszej instancji w szkole rozpatruje się w ciągu 7 dni w obecności rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 

 1. Stosuje się zasadę niestosowania przymusu do składania zeznań lub przyznania się do winy i zapewnia równoprawne traktowanie świadków działających w jego imieniu.

 

 1. Dba się o pełne poszanowanie spraw z zakresu życia osobistego we wszystkich etapach wyjaśniania sprawy.

 

Par. 26

 

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów.

 

 1. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:

a)     rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję i postawę;

b)    osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone wysokimi lokatami w konkursach i olimpiadach;

c)     wybitne osiągnięcia sportowe;

d)    aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

e)     wysoką kulturę osobistą.

 

 1. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:

a)    pochwała ucznia przez wychowawcę wobec klasy;

b)   pochwała ucznia przez dyrektora wobec klasy lub szkoły;

c)    list pochwalny skierowany do rodziców;

d)   nagroda książkowa;

e)    świadectwo z wyróżnieniem.

 

 1. Uczeń będzie karany za:

a)       stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych;

b)       umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;

c)        palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków;

d)       kradzież, sprzedaż, posiadanie narkotyków, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek;

e)        demoralizowanie innych uczniów (zły przykład, namawianie do negatywnych zachowań);

f)         nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole;

g)       dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;

h)       lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły;

i)         uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom;

j)         spóźnienia i wagary;

k)       kłamstwo, oszustwo i oszczerstwo.

 

 1. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:

a)        wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego;

b)       upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę klasy;

c)        wezwanie rodziców lub prawnych opiekunów do szkoły;

d)       upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły;

e)        upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora na apelu szkolnym;

f)         czasowe pozbawienie ucznia prawa do:

1)        udziału w imprezach, zajęciach organizowanych przez szkołę i na terenie szkoły (np.: dyskoteki, wyjścia, zajęcia sportowe);

2)        reprezentowania szkoły na zewnątrz (udział w konkursach, zawodach sportowych);

g)        dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy w tej samej szkole;

h)       odebranie prawa do pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły;

i)          naprawa wyrządzonej szkody i pokrycie wszelkich strat materialnych;

j)          dodatkowa praca na rzecz szkoły, za zgodą rodziców ucznia.

 

 1. Kary i nagrody mogą być udzielane na wniosek:

a)         Samorządu klasowego lub szkolnego;

b)        Wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu;

c)         Dyrektora szkoły;

d)        Rady Pedagogicznej lub innych pracowników szkoły;

e)         Rodziców;

f)          Przedstawicieli organizacji i instytucji pozaszkolnych.

 

 1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

 

Par. 27

 

Tryb odwoływania się od kary.

 

 1. Od każdej nałożonej kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o ukaraniu.

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z opiekunem samorządu szkolnego, przewodniczącym samorządu szkolnego oraz wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń, rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:

a)    oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

b)   odwołać karę;

c)    zawiesić warunkowo wykonanie kary;

 

 1. Od decyzji podjętej przez dyrektora uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do:

1)    organu prowadzącego szkołę;

2)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)    Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich;

 

Par. 28

 

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora szkoły.

 

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

 1. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

 

 1. Do przestrzegania praw ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

 


Rozdział VII

 

Współpraca Szkoły z rodzicami

 

Par. 29

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Jako jeden z trzech równorzędnych podmiotów życia szkolnego mają prawo do:

a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole;

b)    znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania;

c)     rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

d)    uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i kształcenia swych dzieci;

e)     informacji przynajmniej raz do roku o sytuacji finansowej szkoły i działalności Rady Rodziców;

f)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;

g)     wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi lub kuratorowi oświaty za pośrednictwem swoich reprezentantów;

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek:

a)     zabezpieczyć dziecku warunki do wypełniania obowiązku szkolnego;

b)    wyposażyć dziecko we właściwe podręczniki i przybory szkolne;

c)     zabezpieczyć miejsce do odrabiania lekcji;

d)    wysyłać dziecko do szkoły czyste i zdrowe;

e)     współpracować z pielęgniarką szkolną;

f)      uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez szkołę.

 

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązku w stosunku do rodziców będą wyciągane sankcje zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

 1. Ustala się, że w szkole będą organizowane comiesięczne spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu.

 

 1. Wychowawca klasy lub trójka klasowa rodziców mogą organizować spotkania klasowe w każdym czasie, informując o terminie spotkania Dyrektora.

Rozdział VIII

 

Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Par. 30

 

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikacji został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 kwietnia, w sprawie warunków i sposobu oceniania zasad, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (D. U. nr 199, poz. 2046; z późniejszymi zmianami. )

 

Par. 31

 

 1. Ocenianiu podlegają:

-         osiągnięcia edukacyjne ucznia,

-         zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b)    pomoc uczniowi w planowaniu swego rozwoju;

c)     motywowanie ucznia do dobrej pracy;

d)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)     umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Par. 32

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)          formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;

b)          przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

c)           ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich poprawiania.

                                             

Par. 33

 

 1. Nauczyciele wychowawcy na pierwszych spotkaniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) każdego roku szkolnego (wrzesień) informują ustnie rodziców (prawnych opiekunów) o ogólnych wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Szczegółowe wymagania edukacyjne będą do wglądu u dyrektora szkoły od 16 września każdego roku.

 

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszych lekcjach każdego roku szkolnego (wrzesień), informują uczniów o ogólnych wymaganiach edukacyjnych, oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. O szczególnych wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji poszczególnych zajęć edukacyjnych przed wprowadzeniem nowego działu na danych zajęciach edukacyjnych.

 

 1. Wychowawca klasy na pierwszych zebraniach z rodzicami (prawnymi opiekunami), każdego roku szkolnego we wrześniu, informuje ustnie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 

 1. Wychowawca klasy na pierwszych spotkaniach z uczniami we wrześniu w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy informuje ustnie ucznia o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

Par. 34

 

 1. Poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych w czasie klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ocenia się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący.............................6

stopień bardzo dobry.....................5

stopień dobry.................................4

stopień dostateczny........................3

stopień dopuszczający....................2

 

stopień niedostateczny....................1

 

 1. W klasach 1 – 3 ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, z wyjątkiem osiągnięć z religii (etyki), które oceniane są w stopniach według skali obowiązującej w klasach IV – VI. Szczegółowe zasady oceny ucznia w tych klasach zawarte są w paragrafie 37.

 

Par. 35

 

 1. W klasach 4 – 6 ustala się następujące kryteria oceniania:

a)     stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych szczebla wyższego niż szkolny;

 

b)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach;

 

c)     stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie oraz poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

 

d)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na średnim poziomie, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o przeciętnym stopniu trudności;

 

e)     stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności na poziomie minimalnym, określonym programem nauczania. Rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela. Posiada braki w wiadomościach, ale one nie wykluczają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy i umiejętności z danych zajęć w ciągu dalszej nauki;

 

f)      stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych, oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 

Par. 36

 

 1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną w klasach 4 – 6 ustala się według następującej skali i kryteriów:

 wzorowa            wz

Uczeń:

a)     wyróżnia się swoją kulturą osobistą;

b)    wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

c)     jest obowiązkowy i sumienny;

d)    systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje;

e)     usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny w wyznaczonym przez wychowawcę terminie;

f)      szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów;

g)     dba o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa, zwrotów i gestów;

h)    dba o piękno mowy ojczystej;

i)       nosi stroje i ubiory zgodne z regulaminem szkoły, chodzi w obuwiu określonym w regulaminie;

j)       dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

k)    bierze udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych, międzyszkolnych, a także w zawodach sportowych;

l)       aktywnie pełni funkcje w szkole oraz  pomaga młodszym kolegom;

          ł)  bierze udział w akcjach charytatywnych;

m) przestrzega zasad BHP w szkole, na drodze, na wycieczce;

           n) zawsze, wzorowo i systematycznie odrabia prace domowe;

          o) w stopniu wysokim jest przygotowany do lekcji, efektywnie pracuje na 

                   zajęciach lekcyjnych.

 

bardzo dobra      bdb

Uczeń:

a)     godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

b)    wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły;

c)     jest obowiązkowy i sumienny;

d)    systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż dwa spóźnienia;

e)     usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny;

f)      szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów;

g)     dba o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom;

h)    dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgarnego słownictwa;

i)       nosi stroje i ubiory zgodne z regulaminem szkoły, chodzi w obuwiu określonym w regulaminie;

j)       dba o honor i tradycje szkoły;

k)    przestrzega zasad BHP w szkole, na drodze, na wycieczce;

l)       systematycznie odrabia prace domowe.

 

dobra                  db

Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)     dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły;

b)    cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów;

c)     nie używa wulgarnych zwrotów;

d)    pracuje w szkole na miarę swych możliwości i warunków;

e)     nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów;

f)      nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów;

g)     nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;

h)    w ciągu okresu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 5 razy i ma nieusprawiedliwiony najwyżej l dzień zajęć lekcyjnych lub 5 godzin pojedynczych;

m)  systematycznie odrabia prace domowe.

n)    nosi stroje i ubiory zgodne z regulaminem szkoły, chodzi w obuwiu określonym w regulaminie;

 

 

poprawna           popr

Ocenę poprawną ma uczeń, który w sposób częściowy realizuje wymagania na ocenę dobrą zawarte w punktach a – n (zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do tych wymagań), a przy tym ma więcej niż 10 spóźnień i 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, czasami zapomina o stosowaniu form grzecznościowych.

Sporadycznie wykazuje uchybienia w punktach a-j na ocenę nieodpowiednią.

 

nieodpowiednia  ndp

Ocenę nieodpowiednią ma uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkoły, ponadto:

a)     wykazuje zachowanie niekoleżeńskie;

b)    okazuje brak szacunku dla innych uczniów i osób starszych;

c)     przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

d)    nie stosuje form grzecznościowych;

e)     używa wulgaryzmów, jest arogancki;

f)      nie wywiązuje się ze zobowiązań ( lekceważenie dyżurów szkolnych);

g)     opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia ( 10-20 godzin) i spóźnia się

( 10-20 spóźnień);

h)    czasami wywołuje bójki i konflikty;

i)       kłamie;

j)       wykazuje niewłaściwy stosunek do nauki i brak prac domowych;

k)    sporadycznie pali papierosy.

 

naganna     nag

Ocenę naganną ma uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, a przy tym cechują go niektóre spośród poniższych sytuacji:

a)     ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska;

b)    bierze udział w bójkach, kradzieżach;

c)     znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;

d)    dewastuje mienie szkolne lub społeczne;

e)     stosuje wyłudzenia, zastraszenia;

f)      działa w nieformalnych grupach - gangi, sekty;

g)     pozostaje pod dozorem kuratora lub policyjnym;

h)    w okresie ma więcej niż 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych i więcej niż 20 spóźnień;

i)       niszczy rzeczy należące do innych osób;

j)       pali papierosy, spożywa alkohol, przyjmuje narkotyki;

k)    kłamie;

l)       nieodpowiednio zachowuje się poza terenem szkoły.

 

 1. W klasach 1 – 3 ocena z zachowania jest oceną opisową według kryteriów z paragrafu 37.

 

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b)    respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocena z zachowania może wpływać na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły przez ucznia, jeśli:

a)     rada pedagogiczna podejmie uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

b)    uczniowi w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną.

 

 6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego:

a)     z końcem pierwszego semestru  - ocena semestralna (śródroczna);

b)    z końcem roku szkolnego - ocena końcoworoczna, biorąc pod uwagę opinię uczniów zespołu klasowego, członków Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły i innych pracowników szkoły.

 

6a. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli

      uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

      niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

 

6b. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później

      jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –

      wychowawczych.

 

6c. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

      została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

      tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę

      klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

      w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

6d. Ustalona przez komisję klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna

      i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

7. Wychowawca klasy wdraża uczniów do wyrabiania umiejętności samooceny – służą temu rozmowy, dyskusje, analiza zachowań, wskazywanie poprawnych bądź negatywnych zachowań.

 

8. Tryb odwołania od oceny zachowania:

a)     Uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ciągu trzech dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym wystąpić z pisemną prośbą do wychowawcy o zmianę oceny zachowania;

b)    Wychowawca ponownie analizuje zachowanie ucznia i może zmienić lub utrzymać dotychczasową ocenę;

c)     O swojej decyzji informuje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną;

d)    Wyjaśnianie spraw spornych powinno odbywać się w atmosferze życzliwości i wzajemnego poszanowania na terenie klasy.

 

Par. 37

 

 1. Zasady oceniania w klasach 1 – 3.

Ocenianie w klasach młodszych jest rodzajem interakcji między

nauczycielem a uczniem, w wyniku której obie strony rozwijają się i doskonalą.

Uczeń otrzymuje od nauczyciela dokładne informacje o swoim rozwoju,

a nauczyciel, obserwując uczniów, uzyskuje cenne wskazówki dotyczące

skuteczności metod nauczania, strategii wychowawczych, organizacji pracy.

 

 1. W edukacji wczesnoszkolnej proponuje się oceny opisowe:

a)     bieżącą

b)    semestralną

c)     roczną

a)     W bieżącej ocenie opisowej eksponuje się osiągnięcia indywidualne dziecka,

nie porównując go z innymi uczniami, sprawdza się pracę dziecka, daje się

pochwały za włożony wysiłek, wskazuje się dobre i słabe strony pracy i sposoby

poprawy. W ocenie tej pomocne są „karty szkolnych osiągnięć ucznia" z wyszczególnieniem edukacji, które są umieszczone w dzienniku lekcyjnym. Bieżąca ocena pozwala gromadzić spostrzeżenia o uczniach, a obserwacje przekazywane są dzieciom i rodzicom. Informacje gromadzone w dzienniku wyrażone są

w skali 6-cyfrowej i stanowią oceny cząstkowe.

 

Kryteria oceniania bieżącego (cząstkowego):

 

6 - ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają

poza obowiązujący materiał programowy. Uczeń wykazuje inicjatywę

i pomysłowość, rozwiązuje szczególnie trudne zadania problemowe, gromadzi

materiały potrzebne do zajęć lekcyjnych i potrafi je wykorzystać na zajęciach,

chętnie bierze udział w konkursach, a uczestnicząc w nich osiąga wysokie

wyniki, prace jego są pełne fantazji i wyobraźni. Uczeń jest zawsze doskonale przygotowany do lekcji. Korzysta z dodatkowych źródeł informacji.

 

5 - ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który czyta płynnie, wyraziście, ze zrozumieniem i odpowiednią intonacją i tempem. Wypowiedzi jego są wielozdaniowe, spójne. Pisze kształtnie, estetycznie, nie popełniając błędów ortograficznych

i gramatycznych, potrafi samodzielnie ułożyć i bezbłędnie napisać kilka zdań na zadany temat. Zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji oraz wyróżnia poznane części mowy. Liczy biegle, bez popełniania błędów rachunkowych. Rozwiązuje skomplikowane zadania z treścią, jest niezwykle dociekliwy i proponuje różne sposoby rozwiązań matematycznych. Samodzielnie układa i przekształca zadania

z treścią. Wspaniale orientuje się w terenie i najbliższym środowisku, doskonale zna zasady poruszania się na drogach i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Rozumie konieczność ochrony środowiska, bogato charakteryzuje pory roku, z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie. Prace plastyczno-techniczne są pomysłowe i oryginalne, bogate w szczegóły i ciekawie skomponowane. Uczeń wykazuje się umiejętnością czytania instrukcji technicznych i samodzielnie potrafi wykonać pracę. Bardzo dobrze zna wartości nut, rytmizuje teksty, melodyjnie śpiewa i zna instrumenty muzyczne. Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne objęte programem  i przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń fizycznych i zabaw ruchowych. Charakteryzuje się zręcznością, gibkością, skocznością w ćwiczeniach objętych programem. Sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą. Korzysta z opcji stopniowania trudności w programach. Tworzy własne projekty graficzne za pomocą edytora grafiki, zapisuje je na dysku, dokonuje modyfikacji. Tworzy proste dokumenty tekstowe, formatuje tekst, zapisuje na dysku, dokonuje modyfikacji. Posługuje się programami i grami edukacyjnymi. Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia umieszczone na płytach zajęć komputerowych. Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. Korzysta z wyszukiwarki w poszukiwaniu wiadomości. Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i zwroty w zakresie poznanego słownictwa z języka angielskiego. Poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów. Na lekcji zgłasza się do odpowiedzi, jest aktywny w czasie pracy w parach i grupach.

 

 

 

4 - ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który czyta dobrze wyrazami, z nielicznymi tylko pomyłkami i w odpowiednim tempie, rozumiejąc treść tekstu. Wypowiada się pełnymi zdaniami, stosując poprawne formy gramatyczne. Posiada przeciętny zasób słów. Pisze kształtnie i estetycznie, niekiedy tylko popełniając pojedyncze błędy ortograficzne. Liczy w dobrym tempie z nielicznymi tylko pomyłkami. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania z treścią, przekształca je i układa treść do wzorów

i schematów. Dobrze orientuje się w najbliższym środowisku oraz w warunkach

i stosunkach panujących w świecie przyrody. Zna ważniejsze znaki drogowe, umie przechodzić przez jednię. Dostrzega różnicę w wyglądzie miasta i wsi, rozumie konieczność ochrony przyrody. Rozpoznaje barwy ciepłe i zimne, a jego prace plastyczne i techniczne są estetyczne, wykonane według planu. Dobrze czyta instrukcje techniczne, a na wszystkich zajęciach przestrzega przepisów BHP. Ćwiczy sumiennie na zajęciach fizycznych, dobrze wykonuje ćwiczenia objęte programem. Wykazuje inicjatywę w zabawach ruchowych, przestrzega zasad koleżeństwa

i współpracy. Dobrze zna teksty piosenek, chętnie je śpiewa. Zna niektóre wartości nut i rozróżnia instrumenty muzyczne. Potrafi dobrze posługiwać się myszką i klawiaturą. Zna i potrafi korzystać z narzędzi Przybornika edytora grafiki Paint do tworzenia własnych projektów graficznych, potrafi dołączyć napisy. Pisze proste teksty, wprowadza zmiany w tekście. Korzysta z programów multimedialnych, wykonuje zadania wg scenariusza gry. Przegląda strony internetowe o podanym adresie. Rozumie większość pytań stawianych po angielsku dotyczących opracowanego materiału. Umie nazwać i krótko opisać poznane przedmioty, ludzi, zwierzęta. W miarę możliwości zgłasza się do odpowiedzi.

 

3 - ocena dostateczna

Uczeń czyta poprawnie, sylabizując; niekiedy rozumie czytany tekst po cichu. Pisze niekształtnie mieszcząc się w liniach, często popełnia błędy ortograficzne

i gramatyczne. Niechętnie udziela odpowiedzi, a zapytany wypowiada się zdawkowo. Liczy z pamięci poprawnie, rozwiązuje zadania z treścią z pomocą nauczyciela. Układa proste zadania z treścią do rysunków. Umie poruszać się w ruchu pieszym. Potrafi nazywać pory roku, zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie, nazywa zwierzęta, rośliny, zawody. Prace plastyczne i techniczne są mało estetyczne, pozbawione kolorystyki, ubogie w szczegóły, bez fantazji i wyobraźni. Poprawnie śpiewa poznane piosenki i potrafi nazwać niektóre tylko dźwięki. Odtwarza prosty rytm. Ćwiczy sumiennie, choć ćwiczenia gimnastyczne sprawiają mu trudności. Chętnie uczestniczy w grach zespołowych. Potrafi uruchomić komputer, uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury. . Zna i potrafi korzystać z narzędzi Przybornika edytora grafiki Paint przy odtwarzaniu projektów graficznych. Uruchamia program multimedialny i potrafi się nim posługiwać. Uruchamia edytor tekstu i pisze poznane litery, wyrazy, proste zdania. Wpisuje samodzielnie adres strony internetowej, porusza się po niej. Rozumie proste polecenia nauczyciela wydawane po angielsku. Na proste pytania odpowiada jednym wyrazem. Rozumie ogólny sens prostego tekstu. Zgłasza się do prostych odpowiedzi.

 

2 - ocena dopuszczająca

Uczeń czyta wyraźnie - głoskując. Rzadko rozumie czytany po cichu tekst. Pisze niekształtnie, często nie mieszcząc się liniach. Popełnia szereg błędów ortograficznych i gramatycznych, gubi i przestawia litery oraz często myli ich kształt. Niechętnie udziela odpowiedzi i wypowiada się wyrazami. Poprawnie przepisuje, ale ma kłopoty z pisaniem z pamięci i ze słuchu. Liczy na konkretach, rzadko rozwiązuje proste zadania z treścią. Orientuje się w najbliższym środowisku, ale zjawiska przyrodnicze nie wzbudzają jego zainteresowania, bo nie potrafi ich analizować, opisać czy wyjaśnić. Rozróżnia wybrane gatunki roślin i zwierząt. Prace plastyczne i techniczne są nieestetyczne, często nie kończy prac. Stosuje ubogą kolorystykę barw. Odtwarza najprostsze melodie i rytm. Na krótko podejmuje wysiłek w wykonywaniu ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Ćwiczy niesumiennie, niektórych ćwiczeń fizycznych nie potrafi wykonać. Z pomocą nauczyciela uruchamia komputer, program, edytor tekstu, wpisuje adres strony internetowej, korzysta z narzędzi Przybornika edytora grafiki Paint przy odtwarzaniu obrazów graficznych. Rozumie proste polecenia nauczyciela wydawane po angielsku, poparte gestem. Ma bardzo ograniczony zasób słownictwa. Rozumie proste zdania. Sporadycznie zgłasza się do odpowiedzi.

 

l - ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przyswoił minimum treści programowych, mimo predyspozycji i uzdolnień. Nie rozumie prostych poleceń nauczyciela wydawanych po angielsku, prostych pytań, ani poznanych do tej pory zwrotów grzecznościowych. Nie umie odpowiedzieć na pytania. W czasie lekcji jest całkowicie bierny – nie pisze, nie powtarza za nauczycielem, nie zgłasza się do odpowiedzi. Ocenę tę stosuje się tylko w sporadycznych przypadkach, za wiedzą rodziców i po przeanalizowaniu indywidualnego przypadku.

 

b) Semestralna ocena opisowa - jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka oraz przeanalizowania z dziennika bieżących jego osiągnięć edukacyjnych

(karty szkolnych osiągnięć ucznia) zawartych w dzienniku lekcyjnym.           Wykorzystuje wszystkie informacje zgromadzone w „kartach szkolnych osiągnięć ucznia". Zawiera opinie, zalecenia, wskazówki dla ucznia, dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i w rozwoju społeczno-emocjonalnym. Ocena opisowa jest przekazywana rodzicom.

 

c) Roczna ocena opisowa - różni się od semestralnej tym, że podkreśla zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej. Ma charakter diagnostyczno-informacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnych zmian u dziecka. Uczniowie wyróżniający się na zajęciach, osiągający dobre wyniki w konkursach oraz zachowujący się w sposób szczególnie kulturalny będą nagradzani listami pochwalnymi, bądź nagrodami rzeczowymi.

 

 1. 3.     Zachowanie ucznia analizowane jest według ustalonych kryteriów

i w nich zawartych treści, tj.:

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:

a)     przygotowanie do zajęć;

b)    udział w zajęciach;

c)     punktualność;

d)    absencja,

e)     noszenie stroju zgodnie z regulaminem szkoły.

 1. Aktywność społeczna:

a)     udział w życiu klasy i szkoły;

b)    wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków;

c)     umiejętne łączenie zadań społecznych z pracą w szkole.

 1. Kultura osobista:

a)     kulturalny sposób bycia, wyrażania się;

b)    uczciwość w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;

c)     higiena osobista;

d)    przestrzeganie zasad BHP w szkole, na wycieczce, na drodze;

e)     współpraca w grupie.

 

 1. Systematycznie przeprowadzana obserwacja rozwoju emocjonalno-

społecznego i osiągnięć edukacyjnych ucznia przez cały rok szkolny stanowi końcoworoczną ocenę opisową na świadectwie szkolnym i jest umieszczona w dzienniku zajęć zintegrowanych.

 

 

 

 

Par. 38

 

 1. W ocenianiu bieżącym ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 • Odpowiedzi ustne
 • Prace pisemne
 • Prace domowe
 • Ćwiczenia praktyczne

a)     Przyjmuje się następujące rodzaje odpowiedzi ustnych:

 • Wypowiedź ustna – odpowiedź na pytanie
 • Przygotowane wystąpienie ustne

b)    Rodzaje prac pisemnych:

 • Badanie wyników
 • Kartkówki
 • Sprawdziany
 • Prace przekrojowe ( projekty, referaty, plakaty... )
 • Wypracowania
 • Testy

 

 1. Badanie wyników ustala się na początku roku szkolnego i wpisuje do planu pracy szkoły. Obejmuje ono materiał całego roku nauczania lub półrocza danych zajęć edukacyjnych. Badanie wyników powinno być poprawione w ciągu 2 tygodni, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu.

 

 1. „Kartkówka" trwa 15 minut i ma na celu sprawdzenie opanowania przez uczniów treści nauczania obejmujących l -3 jednostki lekcyjne, może być niezapowiedziana.

 

 1. Sprawdzian następuje po opracowanej partii materiału programowego; powinien być utrwalony lekcją powtórzeniową i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się przeprowadzenie trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia i nie więcej jak l dziennie - nie licząc prac pisemnych przełożonych na prośbę ucznia.

 

 1. Pisemne prace przekrojowe z każdego przedmiotu powinny być przynajmniej dwie w ciągu roku szkolnego.

 

 1. Prace pisemne powinny być oddawane w ciągu 2 tygodni i zawierać recenzje dotyczące pracy

 

 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od chwili otrzymania oceny negatywnej. Formę poprawy ustala nauczyciel danego przedmiotu. Powtórna ocena  niedostateczna nie może być wpisana do dziennika.

 

 1. Na 10 dni przed klasyfikacją semestralną i końcoworoczną nie przeprowadza się sprawdzianów.

 

 1. Praca domowa jest formą samodzielnej pracy ucznia i ma na celu wyćwiczenie określonych umiejętności; podlega sprawdzeniu i ocenie jak praca klasowa.

 

 1. Zeszyt przedmiotowy służy do porządkowania wiadomości i notowania ważnych informacji oraz ćwiczeń, zadań domowych; jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisania. Sposób i formę prowadzenia zeszytu wyznacza nauczyciel. Zeszyt przedmiotowy z języka ojczystego i obcego powinien być sprawdzony dwa razy w semestrze, z pozostałych przedmiotów - jeden raz w semestrze.

 

 1.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego.

 

 1.  Rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą otrzymać do wglądu podczas konsultacji.

 

 1.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

 1.  Ocenianie powinno przebiegać w sposób rytmiczny, wynikający z realizowanego programu nauczania i pozwolić uzyskać uczniowi nie mniej niż cztery oceny cząstkowe w semestrze.

Par. 39

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych w paragrafie 38.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

 

 

Par. 40

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w paragrafie 35 oraz ocenę zachowania według skali określonej w paragrafie 36.

 

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz ciągu w roku szkolnego w miesiącu styczniu.

 

 1. Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa odpowiednio w paragrafie 35 i paragrafie 36.

 

 1. Na tydzień przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są poinformować uczniów podczas lekcji o przewidywanych dla nich stopniach klasyfikacyjnych.

 

 1. O przewidywanych dla ucznia śródrocznych i końcoworocznych ocenach niedostatecznych nauczyciele – wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacją.

Fakt poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej dziecka powinien być potwierdzony ich podpisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności rodzica wychowawca klasy powiadamia go w formie pisemnej.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6a. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

      jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć

      edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

      trybu ustalenia tej oceny.

 

6b. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później

      jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –

      wychowawczych.

 

 

6c. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została

      ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej

      oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która przeprowadza sprawdzian

      wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala

      roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

6d. Sprawdzian o którym mowa w punkcie 6c przeprowadza się nie później niż

      5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Termin uzgadnia się z uczniem i jego

      rodzicami.

 

6e. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna jest

      ostateczna (z wyjątkiem oceny niedostatecznej) i nie może być niższa od

      wcześniej ustalonej.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zespoły wyrównywania wiedzy. Ucznia takiego można objąć indywidualnym tokiem nauki w ramach zajęć edukacyjnych oraz skierować na badania do Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną powinien uzupełnić braki według wymagań nauczyciela danych zajęć edukacyjnych i w formie z nim uzgodnionej w okresie ferii zimowych.

 

 

Par. 41

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 2. Uczeń nieklasyfikowany, na prośbę własną lub rodziców, przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Powinno to nastąpić nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu II semestru i nie później niż w ostatnim tygodniu wakacji.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, bądź go nie zdał, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

 

 1. Tryb i forma egzaminu klasyfikacyjnego:

a)     egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły;

b)    w skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

c)     egzaminator przygotowuje zadania na część pisemną i ustną dla ucznia;

d)    rodzice mogą uczestniczyć w egzaminie jako obserwatorzy;

e)     komisja sporządza protokół z egzaminu klasyfikacyjnego zawierający: skład komisji, termin, zadania do części pisemnej i ustnej, wynik oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia oraz informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Par. 42

 

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.

 

 1. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną i uzasadnioną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym okresie (roku szkolnym). Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może być on późniejszy niż 3 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).

 

 1. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor powołuje trzyosobową komisję w składzie:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony na jego prośbę z pracy w komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).

 

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem: plastyki, muzyki, techniki, elementów informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z jej członkami.

 

 1. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

 

 1. Komisja, o której mowa w ust. 4, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisyjnego utrzymać stopień sprzed egzaminu lub ustalić nowy stopień, o który ubiegał się uczeń.

 

 1.  Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: informację o składzie komisji, terminie egzaminu, pytaniach egzaminacyjnych, wyniku egzaminu oraz stopniu ustalonym przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu i ustalony stopień.

 

 1.  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1.  Od ustalonego przez komisję stopnia, uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom), odwołanie nie przysługuje.

 

Par. 43

 

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy  programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

 1. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Termin składania opinii i zaświadczeń upływa na dwa tygodnie przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną, końcoworoczną.

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od   stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem punktu 4. oraz w ciągu ostatnich

    ( dwóch lub trzech) lat nauki nie otrzymał oceny nagannej z zachowania.

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej (klasa VI), uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej (45 min.) oraz ustnej (45 min.), z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący;

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później jednak niż do końca września.

 

 1.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, bądź nie przystąpił do niego w terminie dodatkowym nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.11.

 

 1.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Par. 44

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego oraz w ciągu nauki szkolnej nie otrzymał trzykrotnie oceny nagannej z zachowania.

 

 

Par. 45

 

Ocenianie zewnętrzne

 

 1. W klasie VI szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.

 

 1. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

 1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 1. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas ten może być przedłużony nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

 1. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.

 

 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

 1. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

 

 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole i stosuje odpowiednio przepisy ust.5 i ust.6.

 

 1.  Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów.

 

 1.  Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły, nie odnotowuje się go też na świadectwie szkolnym.

 

 1. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.

 

 1. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji pytań, zadań i testów oraz zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu.

 

 

Par. 46

 

 1. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu całego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania.

 

 1. Uwagi zgłaszane do dyrektora szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w szkolnym systemie oceny ucznia.

 

 1. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 


Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

Par. 47

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Par. 48

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Par. 49

 

Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

Par. 50

 

 1. Prawo inicjowania zmian w Statucie przysługuje Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu.

 

 1. Przynajmniej raz w roku szkolnym uprawnione organy dokonują przeglądu i aktualizacji paragrafów zawartych w Statucie.

 

 1. Decyzję o zmianach w Statucie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.