REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 203/RPLU.12.02.00-06-0125/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.
  3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.
  4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.
  5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.