Regulamin korzystania z szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego
  w postaci szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu.
 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „Szkole” należy rozumieć, że mowa jest
  o Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu.
 3. Szafki szkolne są własnościąSzkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu
  w ilości wg spisu  inwentarzowego. Szafki zakupione z funduszu Rady Rodziców przekazywane są protokołem zdawczo-odbiorczym na własność Szkole.
 4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych
   zajmuje się Sekretariat Uczniowski.
 5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w Szkole.
 6. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. St. Czarnieckiego  w Gołębiu  współpracuje z Dyrekcją Szkoły w zakresie prawidłowego użytkowania szafek szkolnych i ich właściwej dyspozycji.
 7. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
 8. Sekretariat uczniowski dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania
  z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w Sekretariacie uczniowskim.
 9. Wgląd do ewidencji użytkowania szafek ma Prezydium Rady Rodziców.