Kształcenie na odległość

Zasady Kształcenia na Odległość w Szkole Podstawowej w Gołębiu.

ZASADY KSZTAŁECNIA NA ODLEGOŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU

1.Podstawowym sposobem komunikowania się jest dziennik elektroniczny. Dopuszcza się inne sposoby kontaktu z uczniem takie jak:poczta e-mail, sms, mms, Facebook i inne dostępne komunikatory lub platformy wybrane wspólnie przez nauczyciela i uczniów.

2.Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i dokumentowane w dzienniku elektronicznym z dopiskiem KnO w godzinach od 7.45-14.00.
3.Nauczyciel może zmienić czas kontaktu z uczniem i czas przesłania informacji po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami, w klasach młodszych z rodzicami uczniów.
4.W przypadku zadania pracy domowej, nauczyciel powinien wskazać źródło, które uczeń powinien wykorzystać do jej wykonania np. podręcznik, ćwiczenie, strona internetowa, itp.)
5.Po otrzymaniu wykonanego przez ucznia zadania domowego, nauczyciel przekazuje informację zwrotną z krótką recenzją i wskazówkami do dalszej pracy.
6.Nauczyciel ustala godziny indywidualnych konsultacji dla uczniów i ich rodziców.
7.Nauczyciel o trudnościach w kontaktach z uczniami zgłasza wychowawcy klasy, który podejmuje stosowne działania, bowiem brak potwierdzenia przeczytania wiadomości przez ucznia może skutkować podstawę do postawienia mu nieobecności na lekcji.
8.Nauczyciel klas I-III ustala z rodzicami uczniów sposób komunikowania się, godziny pracy, w tym sposób by umożliwić aktywność rodzicom, którzy
pracuje zawodowo, a także sposób odesłania wykonanych przez uczniów prac domowych.

Wychowawca klasy w szczególności:
1.Sprawdza możliwości techniczne kontaktu ucznia z nauczycielem i wspólnie z dyrektorem szkoły podejmuje stosowne działania np.umożliwienie skorzystania z komputera szkolnego.
2.Monitoruje i w przypadku trudności uaktualnia adresy e-mailowe uczniów, numery telefoniczne rodziców. 3.Podejmuje działania w przypadku braku aktywności ucznia, gdy uczeń nie potwierdza otrzymania informacji lub nie odsyła wykonanych przez siebie prac domowych.
4.Wychowawca realizuje plan pracy wychowawczej i tematykę godzin wychowawczych. Dodatkowo rozwiązuje problemy pojawiania się w związku z kształceniem na odległość.
5.Prowadzi rejestr prowadzonych spraw wychowawczych.6.Współpracuje z pedagogiem szkolnym przez rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Do obowiązków ucznia należy:
1.Codzienne uczestniczenie w prowadzonych zdalnie zajęciach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
2.Odczytywanie informacji przesyłanych przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym lub inny sposób ustalony z nauczycielem i potwierdza, że odczytał wysłaną do niego informację.Brak potwierdzenia odebrania wiadomości może skutkować wstawieniem uczniowi nieobecności w dzienniku elektronicznym.
3.Wykonane zadania i prace powinny być odesłane w ciągu 3 dni od ich otrzymania chyba,że nauczyciel zdecyduje inaczej np.napisanie wypracowania, sporządzenie monografii
itp.
4.W przypadku przesłania zdjęć prace powinny być wykonane czytelnym i własnoręcznym pismem.
5.Brak wykonania prac domowych może skutkować otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej.
6.W przypadku trudności technicznych związanych z komunikowaniem się uczeń informuje niezwłocznie wychowawcę klasy lub w inny przyjęty sposób nauczyciela przedmiotu.Uwaga:Z uwagi na konieczność szybkiego opracowania dokumentu i niemożliwością skonsultowania go ze wszystkimi nauczycielami przedstawione zasady mogą być modyfikowane w miarę pojawiających się wątpliwości i potrzeb.
Krzysztof Gowin –dyrektor szkoły